Socialt tyngre stadsdelar behöver mer konkurrens

Patienter i socioekonomiskt svagare områden är mindre nöjda med sjukvården – därför är det också så viktigt att stärka konkurrensen. Det skriver Håkan Tenelius, Vårdföretagarna i en replik till Vänsterpartiet.

Håkan Jörnehed (V) menar i Dagens Arena (2/6) att Vårdföretagarna har en missvisande agenda när vi redovisar resultaten för landets mest populära vårdcentraler utifrån regiform.

Den patientupplevda kvaliteten är ett viktigt mått. Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) patientenkät omfattar svar från 138 000 patienter i hela landet. Patienterna ger i undersökningen de privat drivna mottagningarna sammantaget bättre betyg än de landstingsdrivna på alla indikatorer som undersökningen mäter. Det gäller oavsett om man tittar på helhetsintryck, bemötande eller upplevd nytta av sitt besök. Skillnaderna är små, men entydiga. Detta är vår huvudpoäng, och jag noterar att Håkan Jörnehed inte har någon invändning mot detta.

Vi använder samma data och gör inte någon djupare forskningsanalys av resultaten än SKL, utifrån till exempel patienternas socioekonomi, vårdtyngd eller ålder. Däremot redovisar vi i vilken regi mottagningarna drivs. Även Svenskt Kvalitetsindex nöjdhetsundersökningar visar att patienterna är mer nöjda med privat driven sjukvård än den landstingsdrivna.

Vårdvalet, som Jörnehed och hans partivänner i Vänsterpartiet vill avskaffa, ger patienten möjlighet att välja och välja bort mottagningar i sjukvården. Om politikerna avskaffar vårdvalet så försvinner kvalitetskonkurrensen som viktig drivkraft till ständig förbättring. När det finns olika vårdcentraler för patienten att gå till måste alla mottagningar, oavsett om de drivs i privat eller offentlig regi, anstränga sig lite extra för att ge sina patienter ett gott bemötande och en tillgänglig vård av hög kvalitet.

Precis som Jörnehed konstaterar finns bland de vårdcentraler som får höga betyg av patienterna både privat drivna och landstingsdrivna mottagningar. Det tyder på att kvalitetskonkurrensen fungerar. Det borde leda till eftertanke bland dem som funderar över privata vårdgivares framtida roll i välfärden.

Jörnehed har rätt i att patienter i socioekonomiskt svagare områden generellt sett är mindre nöjda med sjukvården. Där är de landstingsdrivna mottagningarna fortfarande något överrepresenterade. Det är, enligt Myndigheten för Vårdanalys (2012), därför särskilt angeläget att stärka konkurrensen i socioekonomiskt svaga områden, eller åtminstone i den politiska styrningen inte motverka en sådan utveckling.

Sedan vårdvalet infördes har det öppnat privat drivna vårdcentraler i socialt tyngre stadsdelar som till exempel Angered och Bergsjön i Göteborg, Rosengård i Malmö samt i Husby, Ronna och Tensta i Stockholmsregionen. Men en fortsatt utveckling av kvalitetskonkurrensen mellan olika vårdgivare behövs. Vårdvalet borde vara ett viktigt verktyg för politiker som vill öka jämlikheten i vården. Vi hoppas att Jörnehed skriver under på det.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades på Dagens Arena 3 juni 2014