Brev till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven

Det bekymrar oss att Socialdemokraterna använder ett enskilt fall för att försöka skapa en allmän sanning om den privat drivna äldreomsorgens kvalitet. I synnerhet som studier och forskning faktiskt säger något annat – privat drivna äldreboenden håller generellt sett inte sämre kvalitet än de kommunala. Det skriver Vårdföretagarna i ett brev till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.

Hej,

Vi har uppmärksammat att Socialdemokraterna har startat en kampanjsida som lyfter upp ett enskilt fall, där en anhörig känt oro för omvårdnaden av sin mamma på ett privat drivet äldreboende. Vi känner inte till de närmare omständigheterna, men i varje enskilt fall där en sårbar människa riskerar att fara illa i vård och omsorg, oavsett regi, måste det tas på stort allvar av vårdgivaren. Det finns också tydliga föreskrifter för hur vårdgivare ska säkra kvaliteten i vården av brukare och patienter och hur vårdgivare och personal ska agera om något ändå brister.

Det bekymrar oss att Socialdemokraterna använder ett enskilt fall för att försöka skapa en allmän sanning om den privat drivna äldreomsorgens kvalitet. I synnerhet som studier och forskning faktiskt säger något annat – privat drivna äldreboenden håller generellt sett inte sämre kvalitet än de kommunala.

Vi anser därför att det är en mycket tveksam kampanjmetod från Socialdemokraternas sida att värva anhängare på det sättet.  Det är inte en hederlig kampanj och bör leda till eftertanke kring vilka kampanjmetoder som är acceptabla i en valrörelse. Socialdemokraterna har en lång och stolt tradition av att ta ansvar. I den traditionen hör inte sådana här övertramp hemma.

Som jag skrev ovan finns en del studier gjorda som jämför kvaliteten i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Önskvärt vore förstås om det fanns ännu fler. Jag vill gärna uppmärksamma dig på den rapport som kom i februari från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). På SvD Brännpunkt  skrev forskarna bakom studien, Mats Bergman och Henrik Jordahl, att grova generaliseringar om vinstsyftande utförare inte kommer de äldre till gagn.

Socialstyrelsen genomförde en stor granskning av driftsformer i äldreomsorgen efter Caremadrevet. Socialstyrelsen kunde inte se några entydiga skillnader i kvaliteten mellan kommunalt och privat drivna äldreboenden. De kommunalt drivna äldreboendena har något högre personaltäthet och andel utbildad omsorgspersonal. Men på de privat drivna äldreboendena finns fler sjuksköterskor, lägre personalomsättning och de anställda har närmare till sin chef. Socialstyrelsen bedömde också att de privat drivna äldreboendena är bättre på att förebygga trycksår, fall och undernäring samt på genomgångar av de äldres läkemedel. Läs gärna hela rapporten och se speciellt diagrammet på sidan 20 här.

I Sveriges största kommun, Stockholms stad med en relativt stor andel privat driven äldreomsorg, visar en färsk uppföljning att äldreomsorgsföretagen i högre utsträckning lever upp till kvalitetskraven än de kommunala utförarna. Undersökningen avser följsamhet gentemot lagar, avtal, föreskrifter och riktlinjer. På sidan 6 i rapporten finns diagram där kommunen redovisar hur utförarna lever upp till en rad olika kvalitetskrav. Eftersom det är illustrativt klipper jag in det direkt här i mailet:
 

Kravuppfyllelse 2013

Resultaten för äldreboenden som drivs på entreprenad av äldreomsorgsföretag syns i rött ovan. De äldreboenden som ägs av äldreomsorgsföretag har resultat i grön färg och den blå färgen visar de kommunalt drivna äldreboendenas resultat.

Som synes i diagrammet visar de äldreboenden som drivs på entreprenad och i privat regi en högre följsamhet än de kommunala mot nästan alla de krav som följts upp. Stockholms Stads Äldreomsorgsförvaltning konstaterar att ”de kommunala enheterna har en något större utvecklingspotential än övriga regiformer”.

Syftet med faktaredovisningen ovan var att visa dig att det inte finns grund för svepande kritik mot privat driven vård och omsorg. Vi hoppas att du kan bidra med varsamhet med orden i socialdemokraternas kampanjarbete, så att inte en hel bransch misstänkliggörs.

Vi uppskattar Socialdemokraternas ambition att kvaliteten i vård och omsorg ska sättas främst. Att begränsa privata vårdgivares förutsättningar att verka är dock inte rätt väg att gå för att utveckla och stärka kvaliteten i vård och omsorg.

Vi välkomnar gärna dig och andra socialdemokrater att besöka våra små och stora medlemsföretag runt om i landet så att de får chansen att berätta om vilken skillnad de gör för sina patienter och brukare. Om du är intresserad så ordnar vi besök vid tider och på orter som passar dig.

Med vänlig hälsning

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna