Privata vårdgivare – en del av sjukvårdssystemet och inget bihang

Varje dag besöker fler än 56 000 patienter de privata vårdgivarna i hälso- och sjukvården. Peter Seger, ordförande i Vårdföretagarnas bransch sjukvård konstaterar i en debattartikel i Dagens Medicin i dag att det är dags för ett perspektivskifte hos sjukvårdspolitiker och landstingsledningar i synen på privata vårdgivare. De råkar inte bara finns i marginalen, utan är en del av sjukvårdssystemet.

Läs debattartikeln i helhet här:

 

Låt privat specialistvård bli en långsiktig partner

Varje dag besöker fler än 56 000 patienter de privata vårdgivarna i hälso- och sjukvården. Förra året gjordes, enligt SKL, över 20 miljoner patientbesök i den privat drivna sjukvården. Det är dags för ett perspektivskifte hos sjukvårdspolitiker och landstingsledningar i synen på privata vårdgivare. De råkar inte bara finns i marginalen, utan är en del av sjukvårdssystemet.

De privat drivna vårdcentralerna verkar idag sida vid sida med den landstingsdrivna vården, även om det är långtifrån problemfritt. I den specialiserade vården går det trögare. Många landsting och regioner verkar ha som strategi att bara köpa besök och operationer av privata vårdgivare för att korta väntetider och klara vårdgarantin. Vårdföretagen förväntas ställa upp med kapacitet och kompetens, utan någon som helst långsiktighet. Så klarar landstinget sina tillfälliga toppar. Men så länge landstingsledningarna ser privata vårdgivare som underleverantörer, och inte partners, kommer den privat drivna vårdens potential inte användas fullt ut i sjukvårdens utveckling

Hur går vi från motparter till partnerskap? Vi som företräder den privat drivna vården ser flera möjligheter:

Utveckla fler vårdval. Landsting och regioner som har ett gott samarbete med privata vårdgivare och utvecklar vårdval skapar valmöjligheter för patienterna, kapar vårdköer och gör sjukvården mer tillgänglig på både kort och lång sikt.

Använd vårdgivarnas kompetens i beställararbetet. I många landsting finns en onödig rädsla för kontakt med vårdgivarna inför upphandlingar. När landstinget bjuder in till diskussion om upplägg, omfattning och kravspecifikationer blir resultatet bättre. Släpp därför in vårdgivarna i beställarprocessen inför upphandlingar och vårdval.

Följ upp vårdvalens effekter tillsammans med vårdgivarna. Vi tycker visserligen att det var olyckligt av Region Halland att sätta kostnadstak på sina vårdval i specialistvården, som nu ska sjösättas. Men vi uppskattar de halländska sjukvårdspolitikernas synsätt att specialistvårdvalen ska utvecklas successivt och noga följas i dialog mellan beställare och vårdgivare. Andra landsting kan lära av Hallands förhållningssätt till sina privata vårdgivare.

Utveckla branschråd för dialog. Några landsting och regioner, men långt ifrån alla, har utvecklat något forum för kontinuerlig dialog mellan beställare och vårdgivare. Bättre samarbeten gynnar inte bara landstingen, utan också patienterna. Branschråd behövs i alla landsting och regioner.

Landets landstings- och regionledningar skulle kunna ta bättre vara på de privata vårdgivarnas potential för patienternas valmöjligheter och kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Se oss som en samtalspartner. Den privat drivna vården vill och kan bidra.

Peter Seger
Ordförande i Vårdföretagarnas Bransch sjukvård och VD Sophiahemmet