Feltolkat beslut från Konkurrensverket om vårdvalet i Norrbotten

I en artikel i Piteå-Tidningen (7/9-2013) med rubriken ”Landstinget får rätt mot Sensia” hävdas att Konkurrensverket, efter att ha granskat Sensias anmälan, skulle ha slagit fast att Norrbottens läns landsting inte har gynnat sig självt i hanteringen av det fria vårdvalet. Det är en feltolkning av Konkurrensverkets beslut.

Det Konkurrensverket har gjort är att fatta beslut om att inte granska Sensias ärende vidare. Enligt Peter Delden, ansvarig avdelningschef hos Konkurrensverket, har myndigheten inte prövat ärendet i sak, utan enbart beslutat att inte fortsätta utredningen. Det är ett rent prioriteringsbeslut från myndighetens sida. Sensias dotterbolag Hermelinen vårdcentraler AB har gått i konkurs och myndigheten bedömer att det inte finns förutsättningar för fortsatt utredning då. Konkurrensverket har alltså inte gett landstinget rätt mot Sensia, som artikeln i Piteå-Tidningen påstår.

Att landstinget i Norrbotten och en del andra landsting underfinansierar sina vårdvalssystem och låter verksamheten i egenregi gå med underskott kommer att fortsätta vara en aktuell fråga. Regeringen har nyligen gett Konkurrensverket i uppdrag att följa upp landstingens vårdvalssystem ur konkurrenssynpunkt. Vårdföretagarna anser att detta är en av de viktigaste frågorna för Konkurrensverket att titta på i sin uppföljning.

Poängen med vårdval är att patienten själv väljer vårdgivare. Pengarna för vården följer patientens val. Alla vårdgivare, oavsett regi, ska behandlas lika och få samma ersättning för sitt uppdrag. Men i Norrbotten har de landstingsdrivna vårdcentralerna under lång tid tillåtits att gå med förlust.  Till skillnad från landstinget har en privat vårdgivare inte några ekonomiska möjligheter att, under en längre period, driva sin verksamhet med förlust. När en vårdcentral, med landstinget i ryggen, kan fortsätta att driva sin verksamhet med underskott så blir spelreglerna inte lika. Det rimmar illa med de grundläggande principerna om likabehandling i vårdvalet.

Vi är övertygade om att mångfald och valfrihet i vården ger nöjdare patienter. Nu finns det endast ett par privat drivna vårdcentraler kvar i länet. Det borde leda till eftertanke hos landstingsledningen i Norrbotten.

Även Norrländska Socialdemokraten skriver om detta.