Utestäng inte vårdgivare från upphandlingen av primärvårdsakut

Vårdföretagarna har skickat en skrivelse till landstingsstyrelsen i Västmanland om ett beslut som ska tas på onsdag (19 juni) där förslaget är att utesluta vinstdrivande aktörer ur en upphandling för att inrätta en lättakut. Läs skrivelsen till landstingsstyrelsen i Västmanland här.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för privata vårdgivare. Bland våra medlemmar finns såväl aktiebolag som icke-vinstdrivande aktörer. Vi är minst sagt förvånade över det förslag till beslut som föreligger i ärende nr 11 till landstingsstyrelsens sammanträde 19/6-2013 om att inrätta en akutmottagning på primärvårdsnivå (lättakut). Där föreslås att landstinget ska genomföra en riktad upphandling, enligt LOU, till en icke-vinstdrivande vårdaktör.

Detta skulle utestänga en stor del av de privata vårdgivarna från möjligheten att lämna anbud. Det gör att privata vårdgivare, som driver i sin verksamhet till exempel i form av ett aktiebolag, inte ens får möjlighet att visa landstinget hur de skulle kunna driva verksamheten vid en lättakut, med vilken kvalitet och till vilken kostnad. Genom att hindra en stor del av de privata vårdgivarna att lämna anbud riskerar patienterna och skattebetalarna i landstinget i Västmanland att få en verksamhet med sämre kvalitet än om alla vårdgivare, oavsett regi, fick konkurrera om uppdraget.

Förvaltningens tjänsteutlåtande inför landstingsstyrelsens beslut ger inte någon bakgrund till förslaget att utestänga en stor del av de privata vårdgivarna från upphandlingen. Vi förutsätter dock att landstinget i Västmanland har vårdens kvalitet i fokus. Vi välkomnar varje jämförande undersökning av kvaliteten i den vård som olika vårdgivare bedriver. Fler sådana granskningar och öppenhet om kvalitet och resultat behövs. När Socialstyrelsen (2012) kartlade om det fanns några systematiska skillnader mellan olika driftsformer i äldreomsorgen drog de slutsatsen att de inte kunde se några stora och entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform. De jämförde även enskilda utförare som är vinstdrivande respektive icke-vinstdrivande och såg inte några stora kvalitetsskillnader. De små skillnader som fanns utföll snarast till de vinstdrivandes fördel.

I Läkarförbundets kartläggning av läkarbemanningen i primärvården (2013) står sig i de privat drivna vårdcentralerna väl. De har generellt sett en högre läkartäthet än de landstingsdrivna mottagningarna. Läkarförbundet skriver dessutom att ”undersökningen inte visar någon tendens till att de privata vårdcentralerna allmänt sett skulle inriktas mot att maximera sina intäkter i relation till den resurs de har.”

En viktig kvalitetsfaktor är patientens egen upplevelse av vården. Som landstingsledningen säkert känner till är de privata vårdgivarna inom primärvården i Västmanland populära bland patienterna. Vi kan i undersökningar se att patienterna värderar de privat drivna mottagningarna högt. Av de tio vårdcentraler i Västmanland som fick högst betyg av patienterna i den nationella patientenkäten från hösten 2011 drivs åtta i privat regi.

Konkurrensneutralitet är en princip som landstinget bör sträva efter. Denna grundläggande princip innebär att alla vårdgivare, oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs, behandlas lika av landstinget. Att göra riktade upphandlingar enbart till en typ av vårdgivare är inte förenligt med konkurrensneutraliteten.

Vi vill slutligen uppmärksamma landstingsstyrelsen på att det strider mot EU-rätten att rikta upphandlingen enbart till icke-vinstdrivande aktörer. En av landets ledande juridiska experter på EU-rätten och offentliga upphandlingar – jur dr Andrea Sundstrand – har i ett rättsutlåtande granskat denna fråga. Sundstrand konstaterar att det enligt EU-rätten inte är möjligt att i offentliga upphandlingar, exempelvis av välfärdstjänster, positivt särbehandla företag utan vinstsyfte. Det är heller inte möjligt att hindra vinstdrivande företag från att delta i sådana upphandlingar. Det skulle strida mot EUF-fördragets (en del av vad som tidigare kallades Romfördraget) principer om likabehandling och öppenhet, vilka föreskriver att alla företag ska har rätt att delta i en offentlig upphandling. Ta gärna del av Andrea Sundströms rättsutlåtande i följande länk: Är det möjligt att ställa krav på driftsform i offentlig upphandling?

Vårdföretagarna anser att det vore mycket olyckligt om landstinget skulle försöka begränsa mångfalden genom att utestänga vissa privata vårdgivare från att vara med och utveckla sjukvården i Västmanland. Vi föreslår därför att landstingsstyrelsen i sitt beslut om upphandling av primärvårdsakut ger alla vårdgivare, oavsett regi, möjlighet att lämna anbud på uppdraget. 
 

Med vänlig hälsning

Håkan Tenelius 
Näringspolitisk chef
Vårdföretagarna

Karin Liljeblad,
Näringspolitisk expert
Vårdföretagarna