Konjunkturbarometern för vård- och omsorgssektorn, 2013

SCB genomför på uppdrag av Vårdföretagarna Konjunkturbarometern för vård- och omsorgssektorn. Undersökningen baseras på ett urval om ca 480 verksamhetsställen inom den privata vårdsektorn och täcker de tre branscherna Primärvård, Äldreomsorg och Personlig assistans. Svaren har samlats in från mitten av april till slutet av maj 2013 och avser utfall för första halvåret i år och en prognos för andra halvåret i år.

Konjunkturindex för den privata vårdsektorn, som kan anta värden mellan -100 och +100, uppgick under våren till +21. Konjunkturläget är i stort sett oförändrat från föregående vår då index hamnade på +23. 

Andelen som anger politiska beslut eller politisk osäkerhet rörande verksamhetens möjlighet att expandera har ökat kraftigt jämfört med undersökningarna tidigare år. Tidigare har tre av tio vårdföretag angett detta som det främsta expansionshindret, nu är det närmare fem av tio.

Läget är klart starkast i Mellansverige. I Norra Sverige har konjunkturen försämrats på grund av en tydlig försvagning inom Primärvården.

Ökade efterfrågan på personal har inneburit att problemen att få tag på branschkompetent personal ökat något, framförallt för Primärvården.

Läs konjunkturbarometern för vård- och omsorgssektorn 2013 här.

Läs pressmeddelandet "Politiska beslut största hindret för expansion inom vård"