Enklare och tryggare välja äldreomsorg

Det måste bli enklare att jämföra och välja äldreomsorg. Idag saknas det en gemensam standard för hur kvalitet inom äldreomsorgen ska mätas och redovisas. Vårdföretagarna ett förslag till hur man kan mäta och redovisa kvalitet på varje äldreboende och för varje hemtjänstutförare i hela Sverige.

I denna rapport presenteras Vårdföretagarnas modell för Uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg. Modellen innebär att resultaten från befintliga kvalitetsmätningar från bland annat Socialstyrelsen sammanställs och redovisas på ett nytt sätt. Kvaliteten bedöms genom flera olika indikatorer som består av både såväl fakta om till exempel möjlighet att välja mat, riskbedömning och åtgärder av trycksår, personalens utbildningsnivå som av brukarundersökningar där de äldre själva får svara på hur de upplever sin situation.

Modellen presenteras som en webblösning som riktar sig till brukarna och deras anhöriga och ska fungera som en guide när man väljer äldreomsorg där man enkelt kan jämföra olika särskilda boenden och utförare av hemtjänst. Modellen är tillämpbar på nationell nivå och kan därför implementeras i hela Sverige oavsett om verksamheterna drivs i offentlig eller privat regi. Vårdföretagarna vill att en neutral och oberoende part förvaltar modellen på sikt.

Redan under första halvan av 2000-talet gick Vårdföretagarna ut och föreslog oberoende och öppen granskning av sjukvårdens kvalitet och resultat, via ett statligt kvalitetsinstitut. Vårdföretagarna överlämnade även i Almedalen 2008 ett förslag till regeringen om hur ett nationellt utvärderingssystem av vård och omsorg kunde tas fram, baserat på rapporten Vision om en oberoende utvärdering av vård och omsorg i flera perspektiv.

En av Vårdföretagarnas ståndpunkter lyder: ”För att patienter ska ha möjlighet att göra ett kunskapsbaserat och välgrundat val av vård och omsorg krävs enhetliga, transparenta system för utvärdering och redovisning av resultat. Det behövs bättre och mer systematisk uppföljning av vården och omsorgen. Man kan inte jämföra äpplen med päron.”

Vårdföretagarnas ursprungliga tanke var att berörda myndigheter och inte branschen själv skulle ta initiativ till denna nationella kvalitetsmätning. Förtroendet för mätmetoden kunde riskeras om utförarna själva bestämde vad som skulle mätas. Men hösten 2011 vidtog en intensiv debatt om kvaliteten i äldreomsorgen. Osäkerheten om kvaliteten i äldreboenden gjorde att kommuner avbröt upphandlingar. Kvalitetsmätningar som trots allt gjordes tonades ned, möjligen för att de misstänktes för att vara missvisande.

Bristen på redovisningar av den upphandlade äldreomsorgens kvalitet gjorde att företagen och privat drift kunde ifrågasättas. Men enskilda vårdgivares existensberättigande bygger på att de kan leverera god kvalitet. Det är viktigt att kvaliteten kan följas upp och redovisas oavsett driftsform. Därför påbörjades våren 2012 ett arbete med målet att utveckla ett eget förslag på modell för nationell uppföljning av äldreomsorg.

Läs hela rapporten Uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg här.