Man vill veta vad som gäller! – en rapport om kvalitet i äldreomsorgen

För att stärka äldre i deras val av utförare krävs tydliga spelregler från kommunernas sida och möjligheter för utförarna att visa och informera om den verksamhet man erbjuder. Rapporten innehåller förslag till hur kommunerna kan bli tydligare i sin roll som kvalitetssäkrare av vård- och omsorgstjänster oavsett utförare.

Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV) har funnits sedan år 2009 och närmare hälften av kommunerna har något valfrihetssystem inom sin äldreomsorg. På många sätt har det varit en fantastisk utveckling för medborgarna. Sätten att upphandla, kvalitetssäkra och utvärdera äldreomsorgen fortfarande har fortfarande inte fullt ut har anpassats till att personer med äldreomsorg idag också har omfattande behov av sjukvård och får insatser från flera olika huvudmän och vårdgivare.

Det finns också en misstänksamhet och misstro mot kommunerna som beställare av tjänsterna. På motsvarande sätt finns en misstro mot utförarna om deras förmåga och vilja att bedriva ett seriöst arbete av hög kvalitet.

För att komma tillrätta med den ömsesidiga misstron och för att stärka de äldre i deras val av utförare krävs tydliga spelregler från kommunernas sida och möjligheter för utförarna att visa och informera om den verksamhet man erbjuder. Av det skälet gav Vårdföretagarna Rådhusgruppen City i uppdrag att granska förfrågningsunderlag för LOV ur ett kvalitetsperspektiv och inhämta synpunkter från beställare och utförare.

Rapporten innehåller förslag till hur kommunerna kan bli tydligare i sin roll som kvalitetssäkrare av vård- och omsorgstjänster oavsett utförare.

Rapporten har tagits fram som en del i det arbete som Vårdföretagarna genomför inom ramen för Överenskommelsen om de mest sjuka äldre.

Läs rapporten "Man vill veta vad som gäller! – en rapport om kvalitet i äldreomsorgen" här