Patientsäkerhetslagen ställer samma krav på alla vårdgivare

När det gäller skönhetskirurgi, som patienten betalar ur egen ficka, finns en lucka i lagen. Den måste täppas till. Samma höga krav på de medicinskt ansvariga bör gälla vid estetiska ingrepp som i sjukvården i övrigt.

Emma Wange vill i sin gästkrönika skärpa kraven på den som vill starta en verksamhet i privat regi i sjukvården. Vårdföretagarna ser positivt på en mer omfattande tillståndsplikt och ökad tillsyn, under förutsättning att kraven gäller lika för alla, det vill säga både privata och landstingsdrivna mottagningar.

Av Emma Wanges krönika kan man dock få intrycket att det inte ställs några som helst patientsäkerhetskrav på en privat vårdgivare som vill starta en mottagning i sjukvården. Dess bättre förhåller det sig inte så. Patientsäkerhetslagen ställer samma krav på patientsäkerhet på landstingsdrivna och privata vårdgivare.

Dessutom bedrivs den medicinska vården av legitimerad vårdpersonal, som har ett personligt ansvar att bidra till en hög patientsäkerhet.

När det gäller skönhetskirurgi, som patienten betalar ur egen ficka, finns en lucka i lagen. Den måste täppas till. Samma höga krav på de medicinskt ansvariga bör gälla vid estetiska ingrepp som i sjukvården i övrigt.

Det finns inget som talar för att den privat drivna sjukvården skulle hålla lägre kvalitet än landstingets vård. Tvärtom är utfallet generellt sett bättre för de privata alternativen när patienternas nöjdhet mäts. Nu senast syntes det i Svenskt Kvalitetsindex stora mätning av svenskarnas syn på olika former av samhällsservice.

I de öppna jämförelser för hälsooch sjukvårdens kvalitet som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterade häromdagen, tycks de privata vårdgivarna också stå sig väl. Vi delar Wanges uppfattning att det är alldeles för svårt för patienten att få information om kvaliteten på olika kliniker i sjukvården. Hur de olika kommunerna och landstingen följer upp kvalitet i vård och omsorg skiljer sig dessutom åt.

Vårdföretagarna förordar därför en oberoende, nationell funktion för utvärdering av den svenska vården och omsorgen. Det måste bli lättare för patienter och brukare att ta del av och jämföra kvalitet och resultat hos olika vårdgivare – oavsett om de är privata eller offentliga.

Karin Liljeblad, ansvarig för bransch Sjukvård inom Vårdföretagarna