Nytt nordiskt samarbete om kvalitet i välfärden

Det finns ett behov av en synkroniserad och enhetlig nationell tillsyn. Vi önskar även att tillsynen blir mer proaktiv och baseras på information från nationella system för kvalitetsuppföljningar.

De nordiska arbetsgivarorganisationerna för vård och omsorg i Sverige, Norge, Finland och Danmark startar ett gemensamt utvecklingssamarbete för kvalitet inom välfärden, med målet att bevara den nordiska välfärdsmodellen.

Den 22 november träffades representanter från arbetsgivarorganisationerna Almega, DI Service, NHO Service och Sosiaaliala för att diskutera kvalitet inom välfärden, och särskilt äldreomsorgen. Bland de viktigaste frågorna på mötet var hur kvalitet definieras och följs upp i de olika länderna. Här finns lärdomar om pågående utvecklingsarbeten som kan vidareutvecklas tillsammans.

Man diskuterade också hur en gemensam kvalitetsnivå på den utförda tjänsten kan utvecklas och beskrivas, alltså hur de privata aktörerna kan sätta en gemensam branschstandard som kan fungera som utgångspunkt i det praktiska arbetet.

Förutsättningarna för att samverka med det offentliga, och tydliga spelregler är ett annat område som behöver utvecklas. Vi ser flera områden där vi ställs inför otydliga spelregler, ibland till och med motstridiga krav från myndigheter och uppdragsgivare. Emellanåt är även regelverket olika för offentligt drivna välfärdstjänster och privata välfärdstjänster.

Det finns ett behov av en synkroniserad och enhetlig nationell tillsyn. Både regelverk och kvalitetskrav kan variera mellan olika geografiska områden i ett land. Vi önskar även att tillsynen ska bli mer proaktiv och baseras på information från nationella system för kvalitetsuppföljningar, snarare än att den genomförs i efterhand när brister i kvaliteten redan kan ha uppstått.

Allmänheten har i dag bristande information om kvaliteten på olika äldreomsorgsenheter – detta gäller i alla nordiska länder. Även här ser vi möjlighet att dra lärdom av de olika utvecklingsprojekt som pågår i våra organisationer. Målet är att äldre, anhöriga och allmänheten i övrigt ska få relevant, pålitlig och lättförståelig information om kvaliteten inom välfärden.

Vi kommer att arbeta vidare med de här områdena tillsammans för att utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Gruppen kommer att fortsätta träffas regelbundet för Nästa möte kommer att hållas i februari.

Stig Orustfjord
Huvudprojektledare för programmet Framtidens vård, skola, omsorg. Ett samarbetsprojekt mellan Vårdföretagarna, Friskolornas riksförbund, Almega och Svenskt Näringsliv