Vinster i välfärden behövs för kvaliteten

Därför slår Vänsterpartiets förslag helt fel.

Vänsterpartiet vill stoppa vinster i välfärdsföretag. Vård, omsorg och skola ska inte få drivas i vanliga aktiebolag. Det förbud som Jonas Sjöstedt flaggade för i sitt Almedalstal skulle inte bara gå ut över dagens 14 000 företagare och 177 000 privat anställda inom välfärdens område. Det skulle framför allt drabba alla de människor som själva valt en privat utförare för sin utbildning, vård eller omsorg. Med ett förbud riskerar vi att:

Nära hälften av landets vårdcentraler tvingas stänga och verksamheten övertas av landstingen. I dag sker 40 procent av läkarbesöken i den offentligt finansierade primärvården hos annan vårdgivare än landstinget.

En högst osäker framtid för omkring 900 friskolor, med 150 000 elever. Detsamma gäller för cirka 1500 fristående förskolor med sammanlagt 60 000 barn.

50 000 äldre som valt omsorg i privat regi får hänvisas tillbaka till kommunen.
Vänsterpartiledaren försöker ställa välfärdsföretagarna mot medborgarna och hävdar att företagens mål gång på gång kommer i konflikt med medborgarnas intresse av hög kvalitet. Flera utredningar, däribland Socialstyrelsens jämförelse av driftsformer i äldreomsorgen från i maj visar att det inte går att se några stora och entydiga kvalitetsskillnader utifrån typ av utförare. I den nämner de även att privata aktörer är bättre på så kallade processmått som att upprätta och följa upp omvårdnadsplaner, göra riskbedömningar för att förebygga trycksår hos äldre och möjligheten för äldre att få välja mellan två maträtter.

Socialstyrelsen ser heller ingen skillnad mellan vanliga aktiebolag och ideella utförare – en alternativ driftsform som Vänsterpartiet vill ha kvar.

Fristående skolor presterar bättre på nationella prov och eleverna har högre meritvärden och betyg – utan högre betygsinflation. Politiker som vill utveckla skolan borde fokusera på att fristående skolor levererar kvalitet och fundera på hur det går att lära av de fristående.

Vänsterpartiet har jämställdheten högt på sin politiska dagordning. Ett vinststopp skulle dock sätta stopp för många kvinnors företagande och karriärmöjligheter och därigenom motverka jämställdhet på fler områden. För framväxten av företag inom vård och omsorg har öppnat fler möjligheter för kvinnor att starta företag och dra nytta av sin kompetens och erfarenhet. En arbetsmarknad med flera olika arbetsgivare, både offentliga och privata, som vill anställa de duktigaste  medarbetarna ökar också förutsättningarna för att långsiktigt göra välfärdsjobben mer attraktiva. Undersökningar visar dessutom att medarbetarna inom privat vård, skola och omsorg är mer nöjda med sin arbetsgivare.

Vänsterpartiet säger att en välfärd fri från vinster – det vill säga fri från företagare – skulle göra det möjligt att istället fokusera på kvaliteten. Vi vill tvärt om hävda att det är mycket tack vare företagarna i välfärden som kvalitetsfrågorna på allvar kommit upp på agendan. Fristående förskolor och skolor, privatdrivna vårdcentraler och omsorgsföretag sporrar varandra men också kommuner och landsting att erbjuda medborgarna bättre tillgänglighet, bemötande och service. Företagen stimulerar till fler idéer och nya arbetssätt som ofta spiller över på den offentligt drivna verksamheten. Något som i slutänden ger alla medborgare en bättre välfärd.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna
Cecilia Nykvist, VD friskolornas riksförbund

Artikeln tidigare publicerad i Aftonbladet den 6 juli.