Så skapas en framgångsrik modell för specialistvårdval

Seminarium, Almedalen På flera håll finns en misstänksamhet mellan beställare och utförare av vården som hämmar utvecklingen. För att ett vårdvalssystem ska bli framgångsrikt behövs tillit, förtroende och transparens. I SLL har de utförare som kommer att verka inom respektive vårdvalsområdet tidigt i processen bjudits in till dialog, men hur skulle nästa steg kunna se ut?