Valfrihetsfrågorna en möjlighet för MP

Det märks en viss tveksamhet mot privata alternativ i Miljöpartiet just nu. Tveksamheten gäller dock inte partiets väljare. I en färsk Demoskop-mätning säger 80 procent av dessa att det är bra med valfrihet i äldreomsorgen, att kunna välja och välja bort. Det finns ett utrymme för kongressen i Umeå att profilera sig tydligare och ta ställning för mångfald och valfrihet. Fler än partiets väljare skulle uppskatta det.

Under Miljöpartiets pågående kongress i Umeå debatteras frågor om vård och omsorg flitigt. En rad motioner behandlar olika aspekter av hälsoförebyggande insatser, jämlik vård och folkhälsa i ett bredare perspektiv. Flera handlar om mångfald, kvalitet och vinst i välfärdssektorn. Det råder inget tvivel om att vård och omsorg engagerar de miljöpartistiska kongressdeltagarna som aldrig förr.

Men driftsformer diskuteras, och det märks en viss tveksamhet mot privata alternativ. Partistyrelsens propositioner om äldreomsorg och skola ger ingen tydligt fingervisning om en framtida politik för mångfald och valfrihet.

Tveksamheten gäller dock inte Miljöpartiets väljare. I en färsk Demoskop-mätning säger 80 procent av partiets väljare att det är bra med valfrihet i äldreomsorgen – att kunna välja och välja bort. På frågan om hur viktiga privata aktörer är för valfriheten är det enligt Demoskop fler miljöpartistiska väljare än socialdemokratiska och vänsterpartistiska som anser att detta är viktigt eller mycket viktigt. 50 procent tycker detta jämfört med 34 för Socialdemokraterna och 18 för Vänsterpartiet.

Även på frågan om att Vårdföretag måste kunna gå med vinst för att utveckla och driva sin verksamhet håller fler av Miljöpartiets väljare med om detta än Socialdemokraternas och Vänsterpartiets väljare.

Detta är inte förvånande. Konsumentmakt och egenmakt, individens möjligheter att själv påverka och ha inflytande, har alltid varit en högt prioriterad fråga för Miljöpartiet. En positiv inställning till valfrihet och individens möjligheter att påverka den egna vården och omsorgen är helt i linje med detta.

Miljöpartiet har en historia av att vara ett småföretagarparti. Flertalet företag inom vård och omsorg är små eller medelstora och drivs av entreprenörer med ett stort engagemang som inte sällan själva har en bakgrund inom vård och omsorg – vårdens eldsjälar.

Betydligt fler av dessa företag drivs av kvinnor eller har en kvinnlig vd än inom andra områden.

För ett parti som tidigare profilerat sig som ett småföretagarparti som vill främja kvinnligt företagande borde den potentialen vara av stort intresse.

Sammantaget är bilden av hur Miljöpartiet tänker sig att framtidens vård och omsorg ska organiseras just nu otydlig.

Hur vill partiet att vårdens framtida finansiering och demografiska utmaningar ska hanteras? Hur ser man på privata utförare av vård och omsorg och deras framtida förutsättningar att kunna bidra till dessa utmaningar? Hur tänker partiet fånga upp och främja alla de småföretag som har blommat upp i samband med införande av vårdval och LOV (Lagen om valfrihet) i landsting och kommuner?

Frågorna är många och det framstår som oklart hur Miljöpartiet tänker använda sitt vårdpolitiska utrymme i det nya politiska landskap som uppstått när den gamla blockpolitiken förändras.

Helt klart är att det finns utrymme att profilera sig tydligare och ta ställning för mångfald och valfrihet. Något som både partiets väljare och även alla de entreprenörer inom vård och omsorg som Vårdföretagarna företräder skulle uppskatta.

Håkan Tenelius, näringsspolitisk chef Vårdföretagarna
Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Västerbottenskuriren