Äldreomsorgen behöver små och stora företag

När Vårdföretagarna har välkomnat LOV – lagen om valfrihet – så har det varit som en kvalitetsreform. Vi har sett framför oss driftiga och kunniga entreprenörer som t.ex. startar demensteam som gör det möjligt för gifta par att fortsätta att bo tillsammans ytterligare en tid. Vi har tänkt oss företag som kan hjälpa personer med psykisk ohälsa i hemmet.

Detta är förstås bara exempel på utvecklingsbehov i den kommunala hemtjänsten som skulle kunna mötas av nytänkande entreprenörer. Så har det inte blivit. Bidragande har varit att det har setts som ett självändamål att främja ny- och småföretagande på LOV-marknaden och försvåra för stora företag. Mindre känt är att små företag redan är i överväldigande majoritet i äldreomsorgsbranschen. Särskilt tydligt är detta på hemtjänstmarknaden där företag kan etablera sig utan större investeringar, men det gäller faktiskt också för särskilt boende. Med införandet av LOV har denna utveckling förstärkts ytterligare.

En vanlig uppfattning är att små företag är att föredra framför stora. Senast var det SNS som i en antologi närmast beklagade att stora aktörer har etablerat sig på äldreomsorgsmarknaden. Vår erfarenhet är istället att små och stora företag behöver varandra.

Vårdföretagarnas medlemmar har ofta valt att arbeta i den privata sektorn för att de vill förverkliga en idé och utveckla äldreomsorgen till det bättre. De har sett behov av nya arbetssätt som äldre personer också vill ha, men inte fått utrymme att erbjuda detta i den kommunala äldreomsorgen.

Genom att starta ett företag har de själva tagit sig det utrymmet. På så sätt kan nyföretagandet bidra till äldreomsorgens kvalitetsutveckling. Det handlar alltså om att ge utrymme till kunniga och driftiga entreprenörer som kan visa vägen – inte om att små företag i sig alltid är bättre.

Många av de tjänster som idag, med självklarhet, ingår i kommunal äldreomsorg har i själva verket utvecklats av 1900-talets entreprenörer. Den kommunala äldreomsorgen tog snabbt till sig tjänster som matlåda och servicehus efter att de hade testats och utvärderats av entreprenörer. Vi vill att samma sak ska ske med de nya arbetssätt som dagens äldreomsorgsentreprenörer utvecklar. Det är det som vi såg framför oss när vi välkomnade LOV som en kvalitetsreform.

De arbetssätt som små företag utvecklar behöver nå fler äldre. Då behövs också stora företag som kan finansiera egna utvärderingar, som finns etablerade över hela landet och som är snabba att lära sig av nya entreprenörer. Dessutom behöver vi en kommunal äldreomsorg som är nyfiken och vill lära av de privata aktörerna.

Därför är det olyckligt att skepsisen mot stora företag inom äldreomsorgen får breda ut sig. Kvaliteten gynnas av att både stora och små företag deltar i utvecklingen.

Siv Norqvist, ordförande i branschrådet för äldreomsorg v.VD Förenade Care
Kajsa HjelteTerve, ledamot i branschrådet för äldreomsorg VD Gästhemmet Edsby Slott
Katrin Östman, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

Artikeln tidigare publicerad i Folkbladet den 7 oktober.