Vårdens kvalitet måste vara i fokus

Var slösas det med skattepengar? Är det i framgångsrika välfärdsföretag som genererar överskott, som Vänsterpartiets Ulla Andersson menar (23 maj)? Eller är det när offentlig verksamhet inte klarar av att leverera tjänster lika effektivt och med samma kvalitet?

På Gotland finns flera enskilda företag inom vård- och omsorgsbranscherna. Och de är populära. Vårdföretagarna gör återkommande undersökningar om vad allmänheten anser om enskilt driven vård och den valfrihet som införts de senaste åren.

I den senaste Vårdindikatorn framgår att 38 procent av gotlänningarna varit i kontakt med en privat vårdgivare under det senaste året. Det är fullt jämförbart med till exempel Stockholm, där utbudet av enskild vård och omsorg är betydligt större.

Hela 70 procent av gotlänningarna svarar också att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att kunna välja vårdgivare. Ulla Andersson vill att andra regler ska gälla för företag som är verksamma inom vård och omsorg än de som gäller för alla andra branscher. Vinst ska inte få förekomma i just dessa företag. Jag tror att Ulla Andersson är fullt på det klara med att sådana regeländringar tar död på företagandet i dessa branscher. Entreprenörer och investerare skulle satsa på andra områden. Anställda i offentlig sektor med egna företagsidéer skulle knappast våga ta ett så riskfyllt steg utan möjlighet att bygga upp en ekonomisk reserv.

De nya lösningar som enskilda företag bidrar med och som höjer kvaliteten och effektiviserar vården skulle bli mer sällsynta. Och den valfrihet som gotlänningarna värdesätter så högt skulle gå helt om intet.

Vårdföretagarna menar att kvaliteten måste vara i fokus när vi diskuterar hur välfärdstjänsterna ska produceras. Om kvalitetskraven uppfylls blir det av underordnat intresse hur eventuella överskott hanteras. Regler och tillsyn är självklara instrument om kvaliteten ska kunna bedömas.

Bättre kvalitetskontroll
Men det behövs bättre kvalitetskontroll och kvalitetsredovisning i svensk vård och omsorg. Om patienter och brukare ska kunna dra full nytta av den valfrihet som nu växer fram måste det bli lättare att avgöra vilken vårdgivare som erbjuder bästa kvaliteten. Valfriheten och konkurrensen kommer då att medverka till att vi får så bra vård som möjligt för de skattepengar som satsas – oavsett vem som producerar vården.

Därför råder det inget motsatsförhållande mellan vinst och kvalitet. Tvärt om. Om valfrihet råder kan bara den som levererar kvalitet överleva, växa och generera överskott.
 
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i HelaGotland.se