Valfrihet i specialistvården ger mer vård för pengarna

Ett vårdval för specialister skulle precis som motsvarigheten i primärvården främja entreprenörskap, nytänkande och mångfald samtidigt som man stimulerar till kortare köer inom sjukvården, skriver Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

Svensk vård präglas fortfarande av stora problem; tillgängligheten bris-ter fortfarande på sina håll och vården är ojämlik be-roende på var man bor och vilken utbildning man har. Många av dessa problem har dock blivit mindre, mycket tack vare Vårdvals-reformen som stadgade att alla landsting ska ha valfri-het i vården för patienter-na. Inga landsting får neka privata aktörer att etablera sig inom de angivna vård-valen förutsatt de uppfyl-ler grundläggande krav på verksamheten.

Vårdvalet är en fram-gång genom att ett ökat an-tal läkare etablerat verk-samhet i vårdvalen. Det har förbättrat tillgängligheten i områden där det tidigare var brist på vård-centraler och fanns långa väntetider. Men på en del håll blev dock inte vårdvalet lika framgångsrikt. Med ett brett åtagande och kor-ta avtalstider för de privata aktörerna var det relativt få nya vårdgivare i glesbygds-landstingen i norr, där det på många håll råder läkar-brist och är svårt att få lä-kare att etablera sig.

Nu står flera landsting inför att ta steget och för-djupa Vårdvalen från att endast omfatta primärvår-den till att även innefatta specialistvården.

I nuläget är det fyra landsting och regioner som planerar att införa ett vård-val för specialister nästa år. Det är Stockholms läns landsting som kommer att införa vårdval för flertalet specialiteter. Halland och Uppsala ligger i startgro-parna och planerar starta sitt vårdval för specialister redan den 1 januari 2012. I Halland är man dessutom även eniga över blockgrän-sen. Skåne har annonserat att de vill gå vidare med att öppna upp för fler vårdval under mandatperioden.

En sådan reform skulle möjliggöra avsevärt bättre tillgänglighet även i specialistvården för patienter-na. Ett vårdval för specialister skulle vara ett steg i rätt riktning för att mins-ka vårdköerna och minska kostnader i landsting som brottas med dålig ekonomi och har en demografisom utmanar vårdens finansie-ring

Men tyvärr verkar det vara just de landsting som behöver ett fördju-pat Vårdval mest vara de som gör precis tvärtom. De landsting med sämst ekonomi är de som avstår från vidare utveckling av mång-falden.

Varför ska endast de landsting som det går bra för vara dem som utvidgar vårdvalen och stärker pa-tienternas valfrihet.

Även patienterna norr om Dalälven har givetvis både behov av och önskan om att få möjlighet att kun-na välja vilken läkare man vill träffa och inte endast i primärvården – utan även i specialistvård.

Ett vårdval för specialister skulle precis som mot-svarigheten i primärvården främja entreprenörskap, nytänkande och mångfald samtidigt som man stimu-lerar till kortare köer inom sjukvården. Det är helt en-kelt ett sätt att få mer vård för pengarna.

Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i tidningen Ångermanland.