Se LOV som en möjlighet till utveckling

Björn Öberg, Marita Engström och Anita Walther, (V), ger i Arbetarbladet den 28 april besked om sin syn på valfrihet med anledning av att LOV (Lagen om valfrihet) just nu planeras i Gävles hemtjänst. Det är tydligt att de inte ser några som helst positiva konsekvenser med att människor själva får välja och därmed påverka sin omsorg.

Skribenterna är bland annat oroliga för att valfrihet och mångfald kommer att leda till att ”…ansvar och inflytande över den service som politiker valts att ansvara för överlåts till privata utförare…” Men hur skulle det vara möjligt när vården är offentligt finansierad, när det är kommunen som inom ramarna för valfrihetssystemet beställer omsorgen och utvärderar den?

De skriver vidare; ”…att tro på idén att små, gulliga personalkooperativ, eller för den delen idealistiskt drivna entreprenörer ska driva privat vård och omsorg är knappast realistiskt…”

Men enligt en rapport från Socialstyrelsen som presenterades i januari 2011 fanns det minst 400 privata utförare inom valfrihetssystemen i hemtjänsten. De flesta av dessa är små. I glesbygden är det främst lokala, mindre företag som driver verksamhet. Ofta är det kvinnor som själva arbetat inom den offentligt drivna vården och omsorgen som startar upp företag inom hemtjänsten. Två av tre kommuner som infört valfrihetssystem svarade dessutom i rapporten ja på frågan om LOV påverkat småföretagsamheten i kommunen.

De tre skribenterna ser det som ett problem att de privat drivna företagen kan gå med vinst. Men de ser det nog inte som ett problem att andra Gävleföretag som levererar till kommunen har en god ekonomi och går med överskott. Även ett företag i välfärdssektorn måste kunna bygga upp en god ekonomi, annars går det så småningom omkull.

Dessutom visar Jobbhälsobarometern som tas fram av Föreningen Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex visar att anställda i privata vård- och omsorgsföretag är minst lika nöjda med jobbet som i det offentliga. I många avseenden är privatanställda mer positiva. Denna oro är allstå också obefogad.

Se i stället LOV som en möjlighet att utveckla näringslivet i Gävle och framförallt att utveckla kvaliteten i hemtjänsten. När omsorgsgivare som uppfyller grundläggande kvalitetskrav och har tillräcklig kompetens kan etablera sig och erbjuda omsorg skapas kvalitet, effektivitet och utvecklingskraft. Valfrihet för patienter och brukare bygger på att företag kan etablera sig och konkurrera om patienternas förtroende. Med det förtroendet som grund, i kombination med ett politiskt ansvarstagande, får patienterna och brukarna ökad kvalitet, personalen får fler och bättre arbetsgivare och framförallt får vi mer vård och omsorg för pengarna.

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Arbetarbladet den 5 maj