Det behövs förändring i Dalarna!

Aldrig tidigare har Dalarna kommit så dåligt fram i en nationell jämförelse. Som om det inte vore nog har landstingets ekonomi har kraschlandat. I Dalarna finns nu alltså de längsta vårdköerna, de största underskotten och den lägsta valfriheten. Detta visar nationell statistik från SKL och det nya nationella valfrihetsindexet som Vårdföretagarna tagit fram.

Dalarna ligger risigt till och problemen fortsätter att hopa sig.

Nyligen kom resultatet av regeringens satsning på kömiljarden. Nära 90 procent av patienterna får nu vård inom vårdgarantins tidsgränser. Köerna fortsätter att minska. Men det finns stora skillnader. Sämst av alla har Dalarna varit.

Dalarna har sammanlagt 33 primärvårdcentraler, varav endast tre är privata, och det ger ett index på 18, vilket är lägst i landet (index 100 innebär att hälften av aktörerna inom vården är privata och hälften offentliga).

Köerna har ett pris. Alla de som behöver en ny höftled, ett besök på psykiatrin eller en gråstarroperation istället för att snabbt få en åtgärd och kunna återgå till arbete, belastar de vårdcentraler, tvingas konsumera dyra läkemedel och kanske vara sjukskrivna istället för att ha fått snabb hjälp av sjukvården. Vi vill öppna för en modell som sätter patienten i centrum, inte landstingets organisation.

Problematiken i Dalarna handlar också om att få etableringar i glesbygd. Stockholm kan, diametralt nog, vara en modell för Dalarna. Vårdvalet i Stockholm har, trots mångas motsatta uppfattning, på flera sätt varit lyckad.

* Kostnadsökningarna har varit under kontroll, produktivitetsökningen cirka 13 procent. Kostnaden per invånare i fasta priser har minskat.

* Ökningen av prestationer har tillfallit alla åldersgrupper och inte varit till nackdel för någon.

* Privata andelen vårdcentraler ökar, både i innerstad och förorter, och ingen koncentration av ägandet har ägt rum.

* De vårdtunga patientgrupperna uppvisar större ökning av vårdutnyttjandet än genomsnittet, vilket tyder på att dessa inte diskrimineras.

* Patienter från socioekonomiskt utsatta områden uppvisar den största ökningen av läkarbesök.

Stockholms vårdvalssystem är en modell för Dalarna; ett smalt uppdrag med tilläggsuppdrag, en aktiv listning och goda förutsättningar för företagarna behövs i Dalarna.

Konkurrens är inget som bör undvikas eftersom det är just detta som driver utvecklingen framåt och gynnar även de offentliga systemen såväl som medborgarna. Det är tack vare konkurrensen som köerna minskas och verksamheten effektiviseras. Dalarna kan bättre.

Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Dalarnas Tidningar den 24 februari