Vänta inte med översyn av tillsynsreformen – gör den nu!

I anslutning till ett reportage om privat äldreomsorg i DS nr 1 fanns artikeln ”Högre krav på privata boenden”. Bristen på konkurrensneutralitet gäller inte bara tillstånd utan även tillsyn.

Exempel på områden där kraven ser olika ut för offentligt och privat är bemanning och kompetens; journalföring och dokumentation; möjligheten att blanda korttids- och permanent boende; hur många platser som tillåts på ett hem och lokalernas standard.

Vi delar regeringens ambitioner när det gäller tillsyn av privat omsorg. Men som företrädare för det privata näringslivet vet vi att det inte räcker med en bra idé, den måste även genomföras på ett bra sätt. Med den ökade valfriheten och mångfalden växer kraven på en samordnad, strukturerad och effektiv tillsyn som kan garantera god kvalitet.

Det finns i dag stora glapp mellan regeringens ambitioner, Socialstyrelsens genomförande och företagens förväntningar på tillsynen inom socialtjänsten. Statskontoret ska göra en översyn av reformen i mars 2013. Under rådande omständigheter är det för sent och otillräckligt. En översyn bör göras omgående.

Myndigheternas långa handläggningstider för tillstånd är ytterligare ett problem. Ett par år är inte ovanligt och någon förbättring har inte noterats sedan Socialstyrelsen tog över ansvaret för ett år sedan. Det innebär att den som vill starta verksamhet måste ha organisation, anställda och lokaler färdigt – för att sedan vänta i upp till tre år innan de kan få tillstånd och börja bedriva verksamhet. Det rimmar illa med strävan mot ökad valfrihet.

Att kommuner bara behöver anmäla verksamhet och inte söka tillstånd, innebär att de inte kan få några förelägganden och i realiteten behöver ingen hänsyn tas till anmärkningar och påpekanden. Enbart en anmälan ger heller inte Socialstyrelsen möjlighet att stoppa verksamheten innan den startar. Kvaliteten i den offentliga verksamheten kan därmed inte garanteras av Socialstyrelsen

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Artikeln tidigare publicerad i Dagens Samhälle den 20 januari.