Ylva Johansson sprider osanningar om privata alternativ i välfärden

När Ylva Johansson på DN Debatt (7/11) beskriver utvecklingen inom den offentligt finansierade vården, skolan och omsorgen är det med idel dystra färger. Men det är en osaklig och rent felaktig bild av utvecklingen som levereras.

Det finns ingen "låtsasmarknad styrd av kortsiktiga vinstintressen" som Johansson beskriver. Det kan vara på sin plats att påminna om att över 80 procent av den totala vård och omsorgen trots allt utgörs av offentliga aktörer. Vad vi däremot har sett de senaste åren är etablerandet av alternativ som bidragit med ökad kvalitet och större valfrihet och dessutom bidragit till att också den offentligt drivna vården utvecklats.

Det finns idag drygt 15 000 privata vårdgivare i Sverige i dag. Enligt siffror från SCB tidigare i år hade 377 nya, små företag startats sedan införandet av Lagen om valfrihet. 239 nya vårdcentraler har etablerats i primärvården. Flertalet företag är små och drivs av företagare med ett stort engagemang, ofta med bakgrund inom vård och omsorg. Många av dem är kvinnor. När privata vårdgivare kan etablera sig och erbjuda kvalificerad vård, skapas konkurrens och utvecklingskraft. För patienterna innebär det ökad kvalitet, för personalen fler arbetsgivare och skattebetalarna får mer vård för pengarna.

För ett år sedan gjorde analysföretaget United Minds en undersökning av svenskarnas attityder till privata alternativ i välfärden. Mer än hälften ansåg att det skulle leda till fler jobb och ökad tillväxt om företagen inom välfärdssektorn tilläts växa. 46 procent menade att kvaliteten inom vården och skolan skulle minska om valfriheten inskränktes, medan bara en tredjedel trodde at kvaliteten inte skulle bli lidande. 48 procent menade att valfriheten skulle minska i välfärden om företagen inte tilläts gå med vinst och nästan lika många trodde att kvaliteten skulle sjunka. 

Inom vårdföretagarna gläds vi åt den utveckling mot större valfrihet och högre kvalitet inom vården som vi sett de senaste åren. Vi är övertygade om att offentligt finansierad vård men med många olika utförare är nyckeln för att klara de krav som kommer ställas på framtidens vård och omsorg. Nu vill vi bidra till att korta vårdköerna och göra vården och omsorgen ännu bättre och mer tillgänglig för medborgarna. Privata alternativ inom vården är en vinstaffär för skattebetalarna.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på Newsmill.se den 17 november.