Trögt med nyetableringar i Örebro län

Genom att vårdval i primärvården har blivit lag och införts i hela landet under 2010 har totalt 239 nya vårdcentraler startats i Sverige hittills under året. I Örebro har dock utvecklingen gått trögt och inga nya vårdcentraler startats sedan hälsovalet infördes.

Syftet med vårdvalet/hälsovalet i primärvården är att öka tillgängligheten och höja kvaliteten i vården genom att vårdgivare fritt kan etablera sig och konkurrera om patienternas förtroende.

När nu den gamla majoriteten har fått förnyat förtroende i Örebro finns chansen för ansvariga politiker att ta nya tag, skapa bättre förutsättningar för vårdentreprenörer och ytterligare förbättra hälsovalet. Det tar tid innan effekterna av en stor valfrihetsreform får fullt genomslag.

Det finns många olika vårdvalsmodeller runt om i landet, alla med målsättningen att det ska bli bättre för patienten. Men det behövs också goda villkor för att privata vårdgivare ska vilja etablera sig. Annars blir det ingen valfrihet. Det krävs därför fortsatt en tydlig politisk uppbackning. Valfriheten ska inte tas för given.

Det finns en politisk diskussion och ifrågasättande av både etableringsfrihet och vinst. Det finns också hinder i utformningen av olika vårdval/hälsoval till exempel i form av för breda basuppdrag, listningssystem där passivt listade patienter fördelas på redan tidigare etablerade vårdgivare och bristande information till patienter om vilka vårdgivare som finns. Dessa hinder gör det svårt för nya aktörer, särskilt de små, att etablera sig. Osäkerhet om framtida möjligheter för privata vårdcentraler leder inte bara till att företag får problem att verka och erbjuda sina tjänster, det slår självklart också mot patienternas valfrihet.

Vårdvalen är ett stort steg framåt; rätt hanterad kan reformen bli ett framsteg för patienterna i Örebro och för alla de vårdföretag som får bättre möjligheter att etablera sig. Patienterna får ökade möjligheter att påverka sin vård och personalen får fler arbetsgivare. Men framförallt får vi mer vård för pengarna. Därför är det viktigt att ansvariga i rebro aktivt arbetar med de hinder som finns för att hälsovalet ska fungera.

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Karlskoga tidning den 21 oktober.