Politisk osäkerhet hämmar vård­företagen

Vårdbranschen går mot strömmen trots att det är valår. Sysselsättningen har hittills i år ökat inom ”vård & omsorg” med cirka 16000 per kvartal jämfört med 1-2 kvartalet 2009. Under hela 2009 ökade antalet anställda i branschen med cirka 13000.

Inför valet har vi låtit SCB analysera vårdsektorn och det har gjorts på cirka 480 verksamhetsställen inom den privata vårdsektorn och täcker tre branscher: primärvård, äldreomsorg och personlig assistans. Resultatet pekar på en bransch som går bra och skapar nya jobb men det finns tydliga hinder för fortsatt tillväxt och nya jobb hindras på grund av politisk osäkerhet.

Analysen visar att den privata vårdsektorn upplever konjunkturen som positiv. Företagens omdömen över situationen under sommaren präglas av hög efterfrågan på företagens tjänster, högt resursutnyttjande och en stor optimism inför det närmaste halvåret.

Den starka utvecklingen är relativt jämnt fördelad inom vårdsektorn, både mellan branscherna primärvård, äldreomsorg och personlig assistans samt mellan mindre och medelstora/större företag. Ökningstakten är dock något lägre för äldreomsorgen.

Desto högre upp i landet man kommer desto sämre upplever företagen att konkurrensneutraliteten är. I södra Sverige uppger 33 procent av företagen att de inte behandlas lika av landsting och kommuner. Detta är högt, men i norra Sverige är andelen 54 procent. För Västsverige och Mellansverige upplever 44 respektive 49 procent att likabehandling inte råder.

Detta visar förstås att det finns mycket att göra för en ny regering, det vill säga för att uppnå lika behandling/konkurrensneutrala villkor. Vi anser att det måste till en ny tydlig lagstiftning som inte bara förbjuder särbehandlig utan även inför sanktionsmöjligheter när landsting och kommuner bryter mot lagen.

Det största hindret för fortsatt expansion är en politisk osäkerhet ett valår som detta. Två av tre företag anser att det finns en politisk osäkerhet som gör att de inte vågar satsa på expansion och nyanställa. Det handlar förstås om Vänsterpartiets syn på privata företag men även om oklarheter kring de rödgrönas gemensamma syn. Detta är förstås olyckligt för företagen men framförallt missas möjligheter till jobbskapande särskilt i glesbygd. Vidare får patienter inte möjlighet att nå god vård, det vill säga tillgängligheten riskerar att minska som effekt av politiskt motstridiga signaler.

Med fortsatta otydliga signaler till privata vårdgivare om ersättningar, etablering och villkor så menar vi att över 10000 jobb riskeras och tillgängligheten för patienterna minskar i vården på sikt.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i SvD Brännpunkt den 16 september.