Etableringsfriheten ger vård åt alla

I hela södra Sverige har det etablerats många nya vårdcentraler som sammantaget bidrar till att det blir lättare för alla patienter att få vård och behandling. Det har etablerats totalt 239 nya aktörer i landets primärvård. Etableringarna som lett till ökad tillgänglighet.

Norr om Dalälven har det gått trögare. Där är vårdvalen utformade på ett sätt som inte främjar nya etableringar utan ger de redan existerande aktörerna fördelar.

En ny rapport vi tagit fram visar att vårdvalet inte är något som medborgarna behöver frukta, snarare tvärtom. Det finns ingen anledning till att den framgångshistoria som finns i många delar av södra Sverige inte också skulle kunna spridas till andra delar av landet.

Alla är inte intresserade av att lägga mycket tid och engagemang på att välja vårdcentral. Därför måste politikerna gå dem till mötes och konstruera ett tydligt system som gör det enkelt att välja.

När vårdvalssystemet fungerar som allra bäst visar Vårdföretagarnas nya rapport följande trender:

1. De allra flesta nya aktörer är småföretagare som i och med vårdvalet ser chansen att öppna egen verksamhet. De stora företagen står inte ens för en majoritet av alla nyetableringar. I stället domineras vårdvalet av ett fåtal läkare som bestämt sig för att öppna eget. Valfrihet i vården blir därför också en frihetsreform för vårdpersonal som nu kan välja arbetsgivare.

2. Vårdvalet har gjort att vården erbjuds där människor rör sig, och inte bara där människor bor. Det finns inga tecken som tyder på att en viss socioekonomisk grupp skulle gynnas av fler aktörer på marknaden. Även om det kommit nya aktörer till välbärgade områden, har även mer utsatta delar av Sverige fått nya vårdcentraler, och merparten av alla har öppnat i centrum. Det finns ingenting som tyder på att vårdvalet bara gynnar de som bor i städerna, eller de som har en medelinkomst över en viss summa.

3. De nya aktörerna på marknaden kompletterar i de allra flesta fall den vård som landstingen erbjuder. Bara i enstaka fall har vårdvalet inneburit att den landstingsdrivna verksamheten har konkurrerats ut. Oftast kompletteras den landstingsdrivna vården med vårdcentraler med annat fokus eller upplägg. Mångfalden av aktörer blir därför just också mångfald, inte bara mer av samma.

Friheten för vårdföretag att etablera sig och på lika villkor konkurrera med den offentliga vården har skapat fler vårdcentra och kraftfullt bidragit till att fler patienter kommer snabbare till vården.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Norran den 23 augusti