Bättre tillgänglighet tack vare nya privata företag

Välfärden har under året förstärkts väsentligt, mycket tack vare nya privata företag inom vård, omsorg och skola. Frågan alla ställer sig är vad vi får för våra skattepengar nu när vi alla ska välja ny riksdag.

Hur har egentligen Sveriges alla kommun- och landstingspolitiker klarat av sitt uppdrag under denna mandatperiod och kanske speciellt under den ekonomiska krisen?

Denna fråga besvaras dock inte med det som kanske är mest uppenbart, alltså inte med hur många personer som arbetar i skolan, vården eller omsorgen. Det som är relevant är i stället hur många timmars arbete som landets alla lärare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare utfört och om vården blivit mer tillgänglig.

För att få en korrekt bild har vi därför gjort specialberäkningar av SCB:s arbetskraftsundersökning och på så sätt jämfört antalet arbetade timmar i skolan, vården och omsorgen andra kvartalet i år med samma period i fjol. Uppgifterna avser samtliga personer i arbete, det vill säga såväl verksamhet i offentlig regi som i privata företag.

Beräkningen visar att under en genomsnittlig vecka i januari till juni i år så har antalet arbetade timmar i utbildning samt vård och omsorg ökat med motsvarande knappt 27 000 personer. Det är en relativt kraftig ökning, mest inom utbildning.

Detta beror förstås mycket på den strukturomvandling som nu sker inom välfärden. Det senaste året har 239 nya vårdcentraler etablerats och 377 omsorgsföretag är verksamma i landets kommuner genom lagen om valfrihet.

Över en miljon patienter har valt en privat vårdcentral och under samma period har en handfull offentliga aktörer fått lägga ner verksamheten på grund av ökande konkurrens. Vi har därmed fått en ökad tillgänglighet och mer av mångfald inom vården med fler privata välfärdsföretag.

För det andra har sjukfrånvaron fallit i rask takt. Det får till följd att många skolor, sjukhus och vårdhem inte behöver ta in extrapersonal i samma utsträckning som tidigare.

För det tredje har den genomsnittliga överenskomna veckoarbetstiden ökat signifikant.

Vår bedömning är att skolan, vården och omsorgen är tätare bemannad under inledningen av detta år än under motsvarande period i fjol och att tillgängligheten har stärkts. Den växande skaran välfärdsföretag är en viktig förklaring till denna utveckling från kris till tillväxt i en för väljarna viktigt bransch.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Norran den 27 augusti