Vad kan Gotland lära sig av Vårdval Stockholm?

Karolinska institutet (KI) presenterade den 2 juni en rapport (Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:12, kan beställas på www.folkhalsoguiden.se), där vårdvalet i primärvården i Stockholm utvärderas. Rapporten visar på många intressanta resultat.

Vad kan Gotland lära av Vårdval Stockholm?

"Vårdval Stockholm" har varit i fokus i den nationella debatten och fått utstå mycket kritik bland annat vad gäller möjligheterna för alla grupper i samhället att få en jämlik vård. I KI:s rapport beskrivs dock en mer nyanserad bild.

Bland annat visar det sig att vårdutnyttjandet av vårdtunga grupper och patienter i socioekonomiskt utsatta områden har ökat mer än för genomsnittsbefolkningen, vilket tyder på att de grupperna inte har diskriminerats.

Patienter i områden med lägre inkomster har haft den största ökningen av läkarbesök, medan resursökningen till vårdgivare varit större i områden med hög inkomst. Områden med lägre inkomst får dock även fortsättningsvis en större andel av resurserna.

Ökningen har också tillfallit alla åldersgrupper och har inte varit till nackdel för t.ex. de äldre. Även om man tittar på kön finns inte några större skillnader.
Dessutom visar KI:s rapport att kostnadssökningarna i "Vårdval Stockholm" har varit under kontroll. Vilket även gäller vid en jämförelse med andra landsting.

Tillgänglighet och vårdutnyttjande av främst läkarbesök har ökat samtidigt med en produktivitetsökning på drygt tio procent första året och knappt tre procent andra året.
Med hänsyn till befolkningsökningen har kostnaden per invånare räknat i fasta priser minskat något. Samtidigt finns det ett positivt samband mellan produktivitet och patienternas bedömning av kvaliteten.

Den högre produktiviteten har således inte uppnåtts genom försämringar enligt patienternas bedömningar.

Målsättningarna med "Vårdval Stockholm" var att förbättra tillgängligheten och öka patienternas valmöjligheter kombinerat med en större mångfald och konkurrens. Dessa målsättningar har enligt KI:s rapport i huvudsak uppfyllts.

Och även om det finns förbättringspotential, i rapporten nämns bland annat behov av att se över ersättningssystemet med fokus på stora vårdbehov och koordinering med andra vårdformer, så finns det en hel del för andra landsting och regioner att lära av vårdval Stockholm.

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Hela Gotland