Lågt förtroende för Miljöpartiet i vårdfrågor

Enligt en undersökning från Novus är Miljöpartiets väljare mer positiva till privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster, inom till exempel vård och omsorg, än andra rödgröna väljare. Samma undersökning visar också att miljöpartistiska väljare är mer positiva till vinst i vård och omsorg än genomsnittet av de rödgröna. 36 procent är positiva till vinst i välfärden.

Vårdföretagarna har under våren träffat miljöpartistiska landstingspolitiker för att diskutera frågor som rör vårdval. Vi har mött många bra ståndpunkter och tankar vad gäller vårdvalens utformning och hur dessa på bästa sätt kan främja förebyggande hälsoarbete, folkhälsa, kvalitet och ökad effektivitet inom vården.

Men tyvärr avspeglar sig inte detta i den bild som ges av Miljöpartiet på riksplanet. Bilden av hur partiet tänker sig att framtidens vård och omsorg ska organiseras är otydlig. Hur vill man att vårdens framtida finansiering och demografiska utmaningar ska hanteras? Hur ser man på privata utförare av vård och omsorg och deras framtida förutsättningar? Hur tänker partiet fånga upp och främja alla de småföretag som har blommat upp i samband med införande av vårdval och LOV (Lagen om valfrihet) i landsting och kommuner?

Enligt konkurrensverkets senaste mätning är det 181 nya vårdcentraler som etablerats i landstingen. I kommunerna finns det i dag över 377 företag som är etablerade genom införandet av LOV. Nio av tio vårdföretag har enligt SCB färre än tio anställda.

Flertalet vårdföretag är alltså små eller medelstora och dessutom drivna av entreprenörer med ett stort engagemang som inte sällan själva har en bakgrund inom vård och omsorg. Av de nystartade företagen som har verksamhet i kommunerna är det 80 procent som ägs eller drivs av kvinnor eller har en kvinna som vd. Det kan jämföras med att andelen kvinnor bland samtliga företagare som ligger kring 27 procent. För ett parti som tidigare profilerat sig som ett småföretagarparti som vill främja kvinnligt företagande borde den här potentialen vara av stort intresse.

I ovan nämnda Novus-undersökning ställs också en fråga om vilket parti väljarna har störst förtroende för när det gäller sjukvård och äldreomsorg. Här hamnar Miljöpartiet sist på två procent. Det talar för att partiet har mycket att vinna på en tydligare politik inom området. Frågorna är många och det framstår som oklart hur Miljöpartiet tänker använda sitt vårdpolitiska utrymme i det rödgröna samarbetet. Helt klart är att det finns utrymme att profilera sig tydligare. Något som både svenska väljare och även alla de entreprenörer inom vård och omsorg som Vårdföretagarna företräder skulle uppskatta.

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna
 

Artikeln tidigare publicerad i Norran den 4 juli