Högre lön i privat vård

Det senaste året har 181 ”nya” vårdcentraler etablerats i landstingen och 377 vårdföretag är verksamma inom LOV:en i hela 80 kommuner. Sammantaget finns det idag över 15 000 vård och omsorgsföretag som ger anställda inom vården fler arbetsgivare att välja på.

Detta är i grunden en ­positiv utveckling för alla anställda i vården och förstås även för patienterna som får en bättre och mer tillgänglig vård. Ökningen av antalet arbetsgivare att välja på inom vården visar nu på positiva resultat för vårdanställdas löner och möjlighet till sysselsättning enligt en ny rapport.

I rapporten ”Övergång till privat drift inom offentlig sektor – mer i plånboken för den ­anställde” visas att övergångar till privat drift är förknippat med en bättre löneutveckling för de anställda, samt även en högre ­sannolikhet att förbli sysselsatt.

Vi inom Vårdföretagarna tror att det finns flera faktorer som kan tänkas förklara varför privata vårdgivare ger anställda en bättre löneutveckling och tryggare sysselsättning bland annat:

  • Vård och omsorgsföretag tenderar att organisera verksamheten effektivare
  • En högre grad av individuell lönesättning spelar en viktig roll
  • En ökad lönespridning
  • Personalens insatser är ­troligtvis lättare att värdera i vinstdrivna verksamheter
  • Med vinstdrivande företag inom vården tvingas arbetsgivare att betala mer för att behålla personal som är viktig för ­verksamheten, i synnerhet då kostnaden för att utbilda nyanställda är hög.

Personalen har också lättare att motivera löneökningar, med hänvisning till resultat. Detta gynnar i synnerhet ­kvinnor då dessa branscher är kraftigt kvinnodominerade, och kan därför innebära minskade ­löneskillnader mellan kvinnor och män generellt.

En ökad konkurrensutsättning av de offentliga verksamheterna inom vård och omsorg via ett ökat privat företagande ger inte bara möjligheter till bättre lön utan även möjlighet för anställda att välja bort arbetsgivare som inte är bra på viktiga områden som arbetsmiljö och delaktighet.

Om denna positiva utveckling verksamma i de 181 ”nya” vårdcentralerna och de 377 omsorgsföretagen inom LOV.

Får de vara kvar?

Det krävs även besked om ­vilka skall kunna fortsätta krävs att de rödgröna ger ett klart besked till alla privat anställda inom vården och omsorgen som är kriterier som skall ­gälla för ­etablering av vårdgivare – skall det vara samma regelverk för offentliga utförare som för privata vårdgivare?

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Södermanlands Nyheter den 2 juli