Bostad och service på äldre dar

Det är glädjande att regeringen häromdagen beslöt satsa 50 miljoner kronor på att stimulera nytänkande kring framtidens äldreboenden. Syftet är att de äldre i framtiden ska få möjlighet att själva välja den bostad de tycker passar just dem bäst.

För att få en verklig valfrihet för de äldre behövs en mångfald av aktörer, med nya idéer om hur äldreomsorgen på bästa sätt ska kunna möta allas önskemål. För att detta ska bli möjligt måste förutsättningarna för alla utförare vara rimliga och konkurrensneutrala. Så är nu inte alltid fallet.

Den utveckling vi sett de senaste åren med Lagen om valfrihetssystem, LOV, har i många kommuner varit positiv och har i flera fall lett till att företag startats upp inom framför allt hemtjänsten. Enligt en färsk rapport från Svenskt Näringsliv så har 377 nya företag startats inom främst hemtjänst efter att LOV införts.

Vi ser också att det främst är kvinnor med arbetserfarenhet från den offentligt drivna vården och omsorgen som väljer att starta upp företag för att erbjuda äldre hemtjänst och hemservice. 80 procent av företagen hade också en kvinna som ägare eller VD. Detta är naturligtvis positivt, och ökar inte bara möjligheterna för kvinnligt företagande inom omsorgsområdet, där majoriteten av de anställda är kvinnor, utan leder också till att man möter de äldres individuella behov på ett helt nytt sätt.

Med LOV konkurrerar utförarna om de äldres val genom att erbjuda den bästa kvaliteten och inte genom priskonkurrens. Vi välkomnar nu att man ser över möjligheten till en mångfald av innehåll även inom äldreboenden, men för att detta ska bli verkligt så måste ersättningen till alla utförare vara rimlig.

Det finns brister. Tyvärr ser vi flera exempel på att orimliga ersättningar och ersättningssystem hämmar företagens möjligheter att förnya. Vi ser också att det i flera fall ställs för många skall-krav i förfrågningsunderlagen. Därmed likriktas verksamheterna i stället för att det öppnas för nytänk.

I de fall kommunerna använder sig av Lagen om offentlig upphandling, LOU, så vittnar flera av våra medlemsföretag om att ersättningen är alldeles för snäv i förhållande till de kvalitetskrav som ställs. Hårda kvalitetskrav är naturligtvis bra, men då måste ersättningen bli därefter.

Gör det därför möjligt för fler aktörer att vara med om att utveckla framtidens äldreomsorg genom rimliga och konkurrensneutrala upphandlingar och valfrihetssystem. Det gynnar de äldre, anställda och många som i dag funderar på om de ska våga starta eget inom äldreomsorgen.

Sara Öberg, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Artikeln tidigare oublicerad i Filipstads tidning den 17 juli.