LOV ger både frihet och nya arbetstillfällen

Ett och ett halvt år har nu gått sedan Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes och vi börjar nu se resultaten av reformen. Grundtanken med LOV var att ge patienten/ brukaren rätt att välja bland av den upphandlande myndigheten godkända leverantörer av en tjänst. Lagen har varit frivillig för kommunerna att införa, och intresset har varit stort.

I skrivande stund har närmare 120 kommuner runt om i hela landet antingen redan infört eller beslutat att de ska införa valfrihet för sina invånare i enlighet med LOV. Hela 208 kommuner har sökt och fått stimulansbidrag från Socialstyrelsen för att utreda möjligheten att tillämpa LOV i just deras kommun.

Ökat inflytande. Den främsta orsaken till att kommunerna
tar beslut härom är, enligt en utvärdering av SKL, Sveriges kommuner och landsting, att ge den enskilda individen ökat inflytande över innehåll och utformning av det kommunalt finansierade tjänsteutbudet. Kommunerna vill också få nya incitament för kvalitetsutveckling och ökad mångfald av utförare och innehåll.

Där LOV praktiseras. Hur har det då gått? LOV är i dag vanligast inom hemtjänst och hemservice, men förekommer även inom personlig assistans och särskilda boenden. När det gäller hemtjänst så avses oftast tjänster som personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp, trygghetslarm och leverans av matkorg. Flera undersökningar visar också att kvaliteten ökat markant i flera av de kommuner som infört och haft valfrihetssystem under en tid. I den undersökning från SKL, som nämnts ovan, så visar resultaten att hela 75 procent av de undersökta kommunerna menar att kvaliteten ökat. Ingen uppger att den minskat.

Fler nya företag. När det gäller utvecklingen av nya företag visar en nyligen gjord undersökning från Svenskt Näringsliv att det i maj i år var 377 privata utförare verksamma inom ramen för valfrihetssystemen (koncerner som har flera godkända dotterbolag eller verksamheter räknas här som ett företag). 67 av företagen har startats sedan LOV infördes. Ytterligare 77 startades under 2007 och 2008. Nya företag skulle självklart ha startats även utan LOV, men en rimlig uppskattning är ändå att valfrihetssystemen bidragit till att minst 144 nya företag startats.

Kvinnliga chefer. Intressant är också att 80 procent av företagen antingen ägs och drivs av kvinnor eller har en kvinna som VD. Det kan jämföras med att andelen kvinnor bland samtliga företagare ligger runt 27 procent.

Lagen om valfrihetssystem får därmed ändå ses som en framgång som, om den får fortsätta finnas, kommer att ge den enskilda individen rätt att bestämma vem som ska utföra den vård och omsorg denne behöver. Det ger också möjligheter till nyföretagande och därmed fler arbetsplatser för personalen att välja mellan.

Sara Öberg, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Filipstads tidning den 15 juni.