Hälsovalet ger mer vård per skattekrona

Replik på Göran Rahms insändare ”Mer svammel och skojeri om Hälsovalet (Åsikter 12 maj) i Östersundsposten.

Jag välkomnar Göran Rahms inlägg som efterfrågar bevis för att hälsovalet leder till ökad kvalitet och gör vården billigare. Vi behöver en diskussion om vårdens grundläggande problem, dess utformning i form av system för valfrihet, konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata vårdgivare och sist men inte minst ersättningssystemens utformning.

Men diskussionen måste vara saklig och inte bygga på vanföreställningar. Vår utgångspunkt är givetvis våra företags intressen men dessa sammanfaller med medborgarnas allmänintresse att välja den vårdgivare de önskar. Den valmöjligheten ska alla medborgare ha oavsett klasstillhörighet, kön eller etnisk tillhörighet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en studie på tre landsting med Vårdval (Halland, Västmanland och Stockholm) som tittar närmare på frågan om hur utvecklingen varit med vårdval.

Ett av resultaten är att antalet vårdgivare har ökat i samtliga tre studerade landsting. Alla tre uppger att trenden är att andelen patienter som väljer privata utförare ökar. Dessutom visar det sig att överkapacitet undviks med vårdval, i jämförelse med traditionell upphandling.

I Stockholm har kostnaderna minskat i fasta priser för den producerade tjänsten, medan kvaliteten på tjänsten är oförändrad. I Västmanland har kostnaderna i fasta priser ökat, medan kvaliteten är oförändrad. I Halland har kostnaderna minskat i fasta priser, medan kvaliteten har ökat. Antal läkarbesök har ökat med 12 procent och störst var ökningen i vårdtunga områden där den var 15 procent. Dessutom och inte minst viktigt har produktiviteten ökat i de offentliga vårdcentralerna med vårdval.

I huvudsak ser SKL att kvalitén har utvecklats positivt, fler vårdgivare har etablerats genom vårdvalen vilket har ökat tillgängligheten för landets patienter. Detta utan att kostnaderna har gått i taket eller att de farhågor som funnits med etableringsfriheten besannats.

Vården i Sverige har gått från att vara en intern angelägenhet för landstingen till att få drag av en marknad där patienter kan välja. Finansieringen sker via skatter och patienterna betalar inom ramen för den offentligt finansierade vården endast en liten del via patientavgifter.

Den skattefinansierade finansieringen av vården är också Vårdföretagarnas utgångspunkt; den måste behållas för att garantera en jämlik vård och en sund finansiering. En ökad mångfald skulle kunna gynna vården i Jämtland och ge en högre tillgänglighet, högre kvalitet samt mer vård per skattekrona, visar alltså studier som gjorts på landsting med längre erfarenhet av vårdval.

 Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna