Stora skillnader i Blekinge

Statistiken från SCB visar tydligt på skillnad i andelen sjukskrivna mellan privata och offentliga vårdgivare. Blekinge är det län med störst skillnad. Där är andelen sjukskrivna 90 procent högre bland dem som arbetar i den offentliga vården.

Det pågår en debatt om hur sjukfrånvaron i Sverige kan minska. Vård och omsorg är en av de sektorer där sjukfrånvaron är som störst. SCB har därför, på uppdrag av Vårdföretagarna, undersökt statistiken över lång- och korttidssjukskrivna bland vårdanställda i Sverige.

Resultatet visar på stora skillnader mellan länen.

I Jämtland är 18 procent i den offentliga vården sjukskriven. I Stockholm är det drygt 13 procent, vilket är nära riksgenomsnittet som är 13,7 procent. I Blekinge är andelen sjukskrivna i den offentliga vården 14,9 procent.

Den totala sjukfrånvaron bland alla arbetande, oavsett sektor, är åtta procent. Anställda i den offentliga vården är alltså sjukare än andra.

En hög andel sjukskrivningar är inte bara olyckligt för de personer som sjukskrivs. Patienterna får inte den kontinuitet i vården som är önskvärd. En sammanhållen vårdkedja är vad som kännetecknar kontinuitet i vården. Med en hög andel sjukfrånvaro och tillfälligt anställda blir en sammanhållen vårdkedja svårare att leva upp till.

Statistiken från SCB visar tydligt på en skillnad i andelen sjukskrivna mellan privata och offentliga vårdgivare. I genomsnitt är andelen sjukskrivna 33 procent högre inom den offentliga vården. Blekinge är det län med störst skillnad. Där är andelen sjukskrivna 90 procent högre bland dem som arbetar i den offentliga vården. I Blekinge är andelen sjukskrivna inom den offentliga vården 89,7 procent högre än i den privata. Den största skillnaden i landet.

Möjligen beror de positiva siffrorna för de privata vårdgivarna på att deras anställda upplever ett större inflytande över sin arbetssituation. Jobbhälsobarometern 2009, som genomförs varje år av Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex, visade att anställda i privat driven vård är mer nöjda med sin fysiska arbetsmiljö och upplever mindre krav än landstings- och kommunanställda.

Att skillnaderna mellan andelen sjukskrivna är så stora hotar patienternas rätt till lika vård. Fördelarna med de vårdvalssystem som nu växer fram är många. Framför allt för patienterna som får fler vårdgivare att välja mellan, vilket leder till ökad tillgänglighet och kvalitet.

Med mångfalden följer också förbättrade förutsättningar för dem som arbetar i vården. Att de får flera olika arbetsgivare att välja mellan kommer på sikt att förbättra arbetsmiljön i både offentlig och privat driven vård och därmed minska sjukskrivningarna.

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Blekinge läns tidning den 10 februari.