Det breda basuppdraget i Dalarna hindrar valfrihet

Hittills har 8 landsting infört vårdval. Inte mindre än 135 nya vårdcentraler har etablerats och drivs nu av privata entreprenörer i Sverige. Sammanlagt har 435 000 personer listat sig på de nya vårdcentralerna. Det är med andra ord många som aktivt har valt en ny läkare eller sjuksköterska.

Men i Dalarna går utvecklingen trögt. I dagsläget finns inte en enda vårdcentral som drivs helt i privat regi (läkardelen i Älvdalens vårdcentral drivs av Praktikertjänst) och endast en formell ansökan har kommit in om att få starta en ny vårdcentral.

Enligt rapporten ”Hälsoval Dalarna – medborgarna väljer själv sin vårdcentral” utgiven av landstinget är syftet med Hälsoval Dalarna är att bredda vårdutbudet och på så sätt förbättra kvalitet och tillgänglighet i primärvården. Att ge större frihet och ökat lokalt ansvar för vårdgivare oavsett driftsform samt att skapa tydligare konkurrens mellan vårdgivare.

I dagsläget, med nuvarande vårdvalsmodell, ser det ut att bli svårt att uppnå detta syfte. Masarnas och kullornas önskan om en mer tillgänglig vård och en ökad valfrihet ser ut att få vänta.

Vårdindikatorn, en nationell patientundersökning, visar att nästan dubbelt så många patienter har varit i kontakt med privata vårdgivare i Skåne jämfört med i Dalarna, 37 respektive 21 procent. Invånare i Dalarna har samma rättighet att välja vård som invånare i södra Sverige, men inte samma möjlighet.

Valfrihetsreformen är ett steg mot en mer tillgänglig sjukvård i Dalarna, men det finns ett politiskt ansvar att också möjliggöra, och inte motarbeta, etablering för privata vårdentreprenörer. Dalarnas vårdvalsmodell har ett så omfattande basuppdrag att flera offentliga vårdcentraler idag inte uppfyller kraven. Det breda innehållet i basuppdraget förklaras med att det är viktigt ur patienternas perspektiv. Detta är en logik som inte går ihop.

Ett mindre basuppdrag med fler tilläggsuppdrag leder till att fler, mindre vårdgivare har möjlighet att öppna en vårdcentral och etablera sig. Framförallt i glesbygd där det inte finns ett tillräckligt stort patientunderlag för att täcka kostnaderna i det breda basuppdraget. Företagande bör uppmuntras och inte begränsas om man ser till patienternas bästa.

I Västra Götaland öppnade 64 nya vårdcentraler dörrarna i samband med att vårdvalet infördes i höstas och nu har 242 000 personer listat sig hos offentligt finansierade privata vårdgivare. Detta kan jämföras med en intresseanmälan i Dalarna.

Erik Kjellin, Vårdföretagarna.

Artikeln tidigare publicerad i Arbetarebladet.