Västra Götaland underlättar patienternas val

Patienternas ställning har förbättrats i Västra Götaland. Genom reformen VG Primärvård har valfriheten ökat och väntetiderna kortats. Nu finns det möjlighet att välja mellan olika privata och offentliga vårdcentraler.

Nu, såhär vid årets slut, kan man summera regeringens ambition att det ska införas vårdval i alla Sveriges landsting. Av 21 landsting har hitintills 8 landsting frivillig infört vårdval. De övriga landstingen kommer att införa vårdval under nästa år.

Vårdföretagarna har kontaktat alla landsting som har infört vårdval och fått deras siffror över antalet nyöppnade vårdcentraler och hur många patienter som aktivt har valt att byta vårdcentral.

Ökning av vårdcentraler. Inte mindre än 64 nya vårdcentraler har etablerats och drivs nu av privata entreprenörer i Västra Götaland. Det innebär en ökning från tidigare 141 vårdcentraler till sammanlagt 205. Med fler vårdcentraler har valfriheten ökat betydligt och en sjättedel av invånarna har bytt vårdcentral.

Förhoppningsvis är en majoritet av de patienter som inte har valt någon ny vårdcentral fortsatt nöjda med hur det fungerar nu. Om inte, så har de också möjligheten att lista om sig och välja något annat. Den konkurrensen leder till att läkarna blir bättre på att se till att patientens behov sätts i fokus. Nya tjänster och bättre samordning mellan personalen är exempel på innovationer som bidrar till en bättre vård.

Ökad tillgänglighet. Nyligen presenterade Vårdföretagarna rapporten ”Ett bättre Vårdval Sverige” som sammanfattar hur de privata vårdföretagen ser på de vårdvalsreformer som genomförts. De flesta var nöjda med sina nya förutsättningar, och vad alla är eniga om är att de stora vinnarna på VG Primärvård är patienterna. Att tillgängligheten har ökat är den tydligaste effekten och är också det svar som återkom i undersökningen från regionens vårdföretag.

Tillgänglighet handlar inte bara om väntetider, det handlar också om att det ska vara enkelt och möjligt för alla grupper i samhället att ta sig till en doktor. Ju mer likriktat allt är, desto svårare är det att som patient bli nöjd. Omvänt gäller att valfrihet och en mångfald av utförare bidrar till en generellt högre kvalitet på vården.

Naturligtvis finns det mycket kvar att göra. Det tar tid innan effekterna av en stor valfrihetsreform får fullt genomslag. Det behöver ske en fortsatt utveckling för att vårdvalsreformen ska fortsätta att fungera och ge en bättre och mer tillgänglig vård.

Det krävs också en fortsatt tydlig politisk uppbackning. Valfriheten ska inte tas förgiven. Det finns en politisk diskussion om både vinst och etableringsfrihet. Framtida försämringar av möjligheten för privata vårdcentraler leder inte bara till att företag får problem att verka och erbjuda sina tjänster, det skulle också slå mot patienternas valfrihet.

Allvarliga prövningar. Vården står inför allvarliga prövningar. Det handlar om att erbjuda en bättre vård till högre kvalitet, och med mer personlig service.

Politiker som fattar beslut om vården och tar ut skatt ser också gärna att detta kan ske utan att kostnaderna ökar. Från Vårdföretagarnas sida är vi övertygade om att framtiden ligger i mångfald och kvalitet för patienterna. Därför ser vi fram emot ett 2010 där fler landsting kommer att följa Västra Götalands exempel och införa vårdval. Vi gratulerar till att det pionjärarbete som redan har gjorts för valfrihet inom vården.
 

KENNETH KRANTZ
regionchef, Svenskt näringsliv

HANS DAHLGREN
näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Mariestads-tidningen den 28 december 2009 samt Skaraborgs Allehanda den 29 december.