Ökad frihet att välja vård i Västernorrland

Den svenska vården har gått från att vara en intern angelägenhet för Sveriges kommuner och landsting till att få drag av en marknad där patienter kan välja. Västernorrlands patienter riskerar att inte få samma valfrihet som i södra Sverige om man utformar vårdvalet på fel sätt.

Det är dock viktigt att konstatera att finansieringen av vården sker solidariskt via skatter och efter behov. Om detta finns det total politisk enighet. Västernorrlands patienter riskerar att inte få samma valfrihet som i södra Sverige om man utformar vårdvalet på fel sätt.

Nu införs vårdval inom sjukvården i hela landet och priserna bestäms politiskt och patienten ska inte betala mer än patientavgiften. Ersättningen till vårdgivarna beror på hur vårdvalet är utformat och konkurrensen skall ske med bästa kvalitet. Historien har lärt oss att genom att styra landsting och kommuner genom planekonomi så har inte kostnadskontrollen eller valfriheten ökat.

Jag menar vidare att en vårdvalsmodell i primärvården inte nödvändigtvis ökar landstingets kostnader för primärvården, men ökar valfriheten. Det resursutrymme som avsätts till primärvården är ett politiskt ställningstagande i varje enskilt landsting De finns de som menar att med etableringsfrihet och vårdval kan företagen välja patienter. Det är svårt att säga hur den myten har uppstått. Att neka patienter strider mot såväl läkaretiken som lagen.

Vi kan istället i egna undersökningar konstatera att om det finns politiska begränsningar för etableringen, så minskar patienternas valfrihet. Så riskerar det bli i Västernorrlands vårdval eftersom fri etablering inte blir möjlig.

Ett system som bygger på att vård ska begränsas och att patienterna inte ska få välja, kan inte vara rätt väg att gå. Vi tycker att det är rimligt att den som vill erbjuda vård ska få göra det. Den ekonomiska risken i detta behöver inte landstinget ta. Det finns ingen anledning att frukta överetablering. De vårdföretag som etablerar sig behöver få intäkter som täcker kostnaderna. Är det för många som konkurrerar inom samma område, så är det patienternas val som fäller avgörandet. Landstingets ekonomi påverkas inte av detta, såvida man inte håller verksamhet som inte väljs av patienter under armarna.

Det handlar som jag ser det att tänka nytt, eftersom gårdagens lösningar inte hjälper oss framåt. Nu handlar det om att våga ge vårdföretagen en möjlighet att möta patienters behov på riktigt. Inte låta oron som följer med en ny politikerroll ta över. Ge vårdvalet i Västernorrland tid att växa fram och att modifiera utformningen när verkligheten kräver det, inte som idag när oron får styra.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln publicerad i Sundsvalls tidning den 3 november 2009