Svenska folket vill kunna välja

Svenskarna vill ha vinst och valfrihet i välfärden och svenska folket vill kunna välja mellan privat och offentligt utförd välfärd. Det visar en nyligen genomförd undersökning från United Minds.

Tidigare undersökningar gjorda av svensk företagshälsovård visar att anställda inom privat utförd vård trivs bättre på jobbet, får mer betalt och anser sig ha bättre chefer än den offentligt utförda vården. Man vill förstås även kunna välja bland olika arbetsgivare.

Svenskarna vill ha vinst och valfrihet i välfärden och svenska folket vill kunna välja mellan privat och offentligt utförd välfärd. Det visar en nyligen genomförd undersökning från United Minds.

Svenskarna vill ha vinst och valfrihet i välfärden och svenska folket vill kunna välja mellan privat och offentligt utförd välfärd. Det visar en nyligen genomförd undersökning från United Minds. Tidigare undersökningar gjorda av svensk företagshälsovård visar att anställda inom privat utförd vård trivs bättre på jobbet, får mer betalt och anser sig ha bättre chefer än den offentligt utförda vården. Man vill förstås även kunna välja bland olika arbetsgivare.

Valfriheten är så viktig att 67 procent tycker att det är bra att det finns både friskolor och kommunala skolor. En kraftig majoritet anser att kvaliteten skulle försämras om valfriheten minskar, endast 14 procent svarar "instämmer inte alls" i det påståendet. Det finns en stor förståelse för att företag som bidrar till valfrihet och kvalitet behöver kunna visa vinst. 40 procent instämmer i påståendet att "Om det inte blir tillåtet att ta ut vinst kommer inga privata aktörer att vilja utföra välfärdstjänster och då kommer både kvaliteten och valfriheten att bli sämre". Hela 58 procent anser många vårdföretag kommer att försvinna om de förbjuds att gå med vinst.

Om valfriheten inom välfärden minskar, anser 46 procent av svenskarna att kvaliteten kommer att bli lidande. Det finns också en stark tro på att valfriheten i sig begränsar möjligheten att ta ut vinst, 60 procent menar att vårdtagarna söker sig bort om vårdföretagen skulle ta ut allt för höga vinster. Svaren visar dessutom att det finns ett starkt stöd för tanken att om företag som utför tjänster inom skola, vård och omsorg kan växa, så kan det leda till fler jobb och ökad tillväxt i Sverige, 53 procent instämmer helt eller delvis i det påståendet. Ändå pågår en debatt om det ska vara möjligt att göra vinst på att erbjuda medborgarna utbildning eller vård.

Svenska folkets uppfattning om vård och omsorg, är att det är bra med valfrihet, det vill säga en blandning av offentliga och privata utförare. En något större andel anser att kvaliteten och servicen är högre hos de privata utförarna, men det finns ingen vilja att ställa alternativen mot varandra. Den ideologiska debatt som förs inom politiska kretsar har inte mycket gemensamt med de flesta medborgares uppfattning av vad som är viktigt inom välfärden.

Den andra sidan av det myntet är att de företag som erbjuder tjänster som medborgarna vill ha, och dessutom har en bra service och hög tillgänglighet, kommer att kunna tjäna pengar på det. Det är själva poängen med att ha spelregler som är lika för alla. Om möjligheten att göra vinst ska begränsas, blir det också svårare för medborgarna att välja bort den välfärd som inte håller måttet.

Ett annat resonemang som många i undersökningen instämmer i, är att t ex vårdföretag skulle försvinna om de inte får gå med vinst och att valfriheten därmed minskar. Minskad valfrihet innebär i sin tur att välfärden försämras, sett ur ett medborgarperspektiv. Konkurrens är nyckeln till all förbättring inom ekonomin. Varför skulle det vara annorlunda för välfärden?

En sådan inställning borde vara ganska självklar, men i en tillspetsad ideologisk debatt på riksplanet läggs det fram förslag som ska begränsa valfriheten inom skola, sjukvård och äldreomsorg. Tyvärr är det inte den verksamhet som drivs med underskott som kritiken riktar sig emot. Ändå är det tydligt att vinst är ett tecken på att verksamheten är välskött och kunderna nöjda, medan underskott visar att det finns ett glapp mellan resurser, förväntningar och förmåga. Det företag som visar vinst kan nog förbättra sig, men det som går med förlust måste förändras för att alls kunna finnas kvar.

Två förutsättningar måste därför gälla för att det ska bli överskott för privata välfärdsföretag som verkar inom system med valfrihet. Den första är att kvaliteten ska vara så hög att det finns någon som väljer just den vårdcentralen eller den skolan. Den andra förutsättningen är att resurserna används effektivt. Det är ingen enkel sak att uppnå detta, och just därför är det så viktigt att möjligheten att göra vinst inte begränsas eller helt avskaffas.

En välfärdsdebatt värd namnet måste fokusera på kvalitet och kundnöjdhet. Skattepengar, den gemensamma finansieringen, ska användas så att medborgarna får största möjliga välfärd. Med valfrihet går det inte att tjäna pengar och gå med vinst om man inte i gengäld erbjuder något som gör medborgarna nöjda. Grundfrågan är denna: Är välfärden till för medborgarna eller är medborgarna till för den offentliga sektorn?

 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Publicerad på newsmill.se den 9 oktober 2009