Nöjdare personal inom privat utförd vård

Fler arbetsgivare betyder bättre arbetsvillkor. Och när de anställda blir nöjdare blir också patienterna nöjdare, skriver Hans Dahlgren.

Svenskt Kvalitetsindex mätning 2009 och en ny undersökning från Svensk Företagshälsovård visar att anställda i privata vårdföretag är mer nöjda med sin ledning, sina arbetsförmåner och sina löner än offentligt anställda. Det betyder att vårdpersonalen i de privata vårdföretagen i till exempel Karlstads kommun sannolikt trivs bättre på jobbet än vad kollegerna i offentlig sektor gör.

Undersökningar genomförs kontinuerligt av Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex. I undersökningen har 6 000 personer i flera olika sektorer intervjuats kring sin syn på arbetet. Inom näringsgrenen vård- och omsorg har 864 personer intervjuats varav 442 kommunanställda, 289 landstingsanställda och 133 privatanställda. Detta håller nu på att vända. Tack vare vårdvalssystemen skapas utrymme för konkurrens, innovation, decentralisering och personalfokus.

Vården utvecklas för de anställdas bästa. Fler arbetsgivare betyder bättre arbetsvillkor. Och när de anställda blir nöjdare blir också patienterna nöjdare. Under de senaste åren har den privata vården dragit ifrån den offentliga vården i nöjdhet. I dag är 6 av 10 är nöjda med den offentligt utförda vården, medan 8 av 10 är nöjda med den privat utförda.

Alla borde vara ense om att vården ska så vara bra som möjligt. Men trots alla undersökningar som ger vårdföretagandet ett gott betyg, siktar politiker runt om i landet just nu på att låta ideologin reglera vården istället för att låta sjuksköterskorna, läkarna och patienterna få utveckla den. Ledande profiler inom Socialdemokraterna motionerar om vinstbegränsningar i skattefinansierad verksamhet, till exempel i vårdföretag, inför Socialdemokraternas kongress i slutet av oktober.

Synen är förlegad och inkonsekvent. Sedan årtionden tillbaka är stora delar av välfärden konkurrensutsatt. De allra flesta kringtjänster – städning, matservering, transporter, tvätt, fastighetsskötsel, posthantering, bevakning och IT-drift – utförs av privata företag.

I Sverige finns 120 000 personer som jobbar i privata företag och vårdar äldre, sjuka och dementa. Om de anställda trivs bättre i privata vårdföretag så bör företagandet uppmuntras, inte begränsas, eftersom nöjda medarbetare ger bättre vård och sannolikt med hög kvalité. Åtminstone om man ser till patienternas bästa.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Artikeln publicerad på nwt.se den 5 okt 2009