Därför går privata vård­företag med vinst

Varför kan privata företag gå med vinst där offentliga går med underskott?, frågar sig Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, och ger exempel på skillnader i sätt att jobba på.

I oppositionens budgetalternativ som presenterades här i veckan framkom en uttalad skepsis mot fri etablering och därmed valfrihet inom vården. Frågan fångar även många journalister men då med ingången Hur kommer det sig att privata företag kan gå med vinst där offentlig sektor går med underskott?

Svaret ligger förstås inte i att uppdraget är ett annat eller att privata utförare väljer bort patienter som det offentliga tvingas ta emot. Det strider såväl mot lag som mot läkaretiken. När vi frågar våra medlemmar vårdföretagare och dess medarbetare som själva ofta har erfarenheter av att jobba i landstingets regi såväl som i ett privat vårdbolag så kommer däremot andra tydliga skillnader fram.

Fokuserar på medarbetare
Det finns till att börja med ett tydligt medarbetar- och kundfokus som inte är lika påtagligt i den offentligt utförda vården. Arbetssättet kännetecknas av att utföra uppgifter så att såväl patienter och andra medarbetare är nöjda.

Medarbetarna är mer involverade och det gäller alla, inte bara läkare. Fokus är mer på att förbättra i det dagliga arbetet men också att ifrågasätta och föreslå förbättringar.

Att ifrågasätta och faktiskt ha inflytande över förbättringar är något som återkommer och lyfts fram i mina samtal med vårdföretagare och medarbetare som en avgörande skillnad mellan privat och offentligt utförd vård. Det gäller inte minst beslutsvägar för olika förbättringsförslag som slipper gå vägen genom den beslutande nämnden med klåfingriga politiker. Som alltför ofta inte kan hålla fingrarna bort ifrån det dagliga arbetet. I den privat utförda vården ligger detta i medarbetarnas händer.

Tydlighet om prioriteringar
En annan skillnad mot den offentligt utförda vården är tydlighet om vad som är inriktningen/prioriterat eller för den delen målen med verksamheten. Vad många offentligt drivna verksamheter inte ser är att i vården är just prioriteringar svåra att hantera för den enskilde medarbetaren.

Feedback lyser tyvärr också med sin frånvaro i offentligt utförd vård. Det uppmuntras inte i samma utsträckning i offentligt utförd vård. Mätning och uppföljning är något som finns betydlig mer av inom privat utförd vård. Uppföljning ger feedback, positiv som negativ men det används även för att säkerställa kvalitet och förbättringsförslag.

Standardiserat arbetssätt
Ytterligare ett område som klart skiljer ut sig i den privat utförda vården är att det i högre grad är ett standardiserat arbetsätt. I privat utförd vård undviker man att uppfinna hjulet på nytt. Praktiskt användbara instruktioner för att undvika krångel och oklarheter.

Med tydliga arbetssätt följer även en högre grad av fortbildning än inom det offentliga. Flertalet vårdföretagare och medarbetare upplever ett tydligare samband mellan utbildningsinsatser och sättet att arbeta i den privata vården. Det satsas också mer på fortbildning.

Ledning av privata vårdföretag kännetecknas mer av att försöka skapa en kultur med värderingar med ömsesidigt förtroende, lagarbete och ett mer synligt ledarskap. Lönebildning inom privata vårdföretag är mer relaterade till målen i företaget och belönar rätt beteende.

Om jag skall ge mig på en summering av kännetecken av privat vårds arbetsätt så är det följande:
* ständiga förbättringar genom att involvera alla medarbetare
* fokus på att ta bort onödigt arbete och snabbare beslutsvägar
* ett arbetssättet med fokus på standardisering och på gemensamma mål
* en tydligare utvärdering genom mätning/belöning av resultat på individnivå
* bättre och synligare ledarskap
 

Det är detta debatten om vården borde handla om. I stället för att lägga fokus på om det skall finnas etableringsfrihet eller huruvida företag skall få gå med vinst, borde politiker och journalister ta intryck av privata företags arbetssätt. En effektiv användning av skattepengar kopplat med en stark oberoende utvärdering av svensk sjukvård med fokus på patienten är mer intressant att diskutera valåret 2010.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Publicerad i Göteborgsposten den 13 oktober 2009